Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 05.10.2020

Jeremiáš 1,1-19
1 Slová Jeremiáša, syna Chilkiju, z kňazskej rodiny v Anatóte v krajine Benjamín, 2 ktorému zaznelo slovo Hospodinovo za čias judského kráľa Joziáša, syna Amónovho, v trinástom roku jeho panovania, 3 a potom za dní judského kráľa Jójákíma, syna Joziášovho, až do konca jedenásteho roku judského kráľa Cidkiju, syna Joziášovho, až do odvlečenia Jeruzalema do zajatia v piatom mesiaci. 4 Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka. 6 Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. 7 Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! 8 Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov. 9 Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. 10 Pozri sa: dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. 11 Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Vidím mandľovníkový prút. 12 Hospodin mi riekol: Dobre si videl, lebo bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil. 13 Aj po druhý raz mi zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím prekypujúci hrniec s otvorom od severu. 14 Nato mi riekol Hospodin: Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny. 15 Lebo, hľa, zavolám všetky čeľade kráľovstiev severu – znie výrok Hospodinov. Tie prídu, a každá z nich postaví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, dookola proti jeho hradbám a proti všetkým judským mestám. 16 Potom vyhlásim svoje súdy nad nimi za všetko ich zlo, lebo ma opustili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk. 17 Ty si však podpáš bedrá, povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Nemaj strach pred nimi, aby som ti ja nenahnal strachu pred nimi. 18 Ajhľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. 19 A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou – znie výrok Hospodinov – aby som ťa vyslobodil.

Každému z nás občas dôjdu slová a argumenty. Na pozvanie zvestovať Hospodinove slová je odpoveďou výhovorka pre neskúsenosť z dôvodu mladosti a slabej rétoriky. Ako je možné, že keď máme zvestovať Hospodinove slová, nachádzame toľko komplikácií, toľko problémov a starostí? Čo je vlastne skutočnou príčinou neochoty sprostredkovať Božie posolstvo a evanjelium dnešnému človeku? Mladí ľudia a deti sa často hanbia. Niektorí sa boja niečo povedať na verejnosti, nevedia vystupovať. Pritom však veľmi dobre zvládnu argumentáciu, prečo prišli neskoro domov, prečo nemajú úlohu alebo prečo nie je uprataná izba… Tak veľmi vieme obhajovať svoje činy, svoje diela, tak veľmi vieme poukazovať na to, čo sme nezapríčinili alebo, naopak, tak veľmi vieme zdôrazňovať, čo všetko sme dokázali, čo sme vybudovali, čo sme opravili a čo sme nadobudli….! Aj teba Pán Boh povolal do služby v Jeho cirkvi. Nemaj strach z ľudí a neboj sa ani o seba! Pán Boh je s tebou od 1. sekundy tvojho života (v. 5). Len nehovor toľko o sebe, ale zameraj sa na to, čo chce povedať Hospodin! Pokús sa vo svojom ďalšom živote a svojej ďalšej službe viac zameriavať na slová: „Otče môj, nie ako ja chcem, ale ako Ty.“
Modlitba: Pane, ďakujem, že si pre mňa toľko vykonal. Odpusť, že si to málo všímam a príliš sa sústreďujem na seba. Zmeň moje srdce, naplň Tvojím Duchom, nech jasne vidím Tvoje veľké veci a s radosťou hovorím o Tebe. Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Ivan Boženík

Potom mi povedal: Človeče, všetky moje reči, ktoré ti poviem, si vezmi k srdcu a počúvaj ušami! Ezechiel 3,