Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 08.10.2020

Jeremiáš 6,9-21
9 Tak riekol Hospodin mocností: Dôkladne budú paberkovať na zvyšku Izraela ako na viniči. Prilož si znova ruku ako oberač hrozna na výhonky! 10 Komu mám hovoriť a svedčiť, aby počúvali? Neobrezané uši majú, nemôžu načúvať. Hľa, slovo Hospodinovo bolo im na posmech, nemajú v ňom záľubu. 11 Plný som hnevu Hospodinovho, nevládzem ho viac v sebe zdržovať. Vylej ho na dieťa na ulici, a súčasne aj na kruh mládeže! Muž aj so ženou padne do zajatia, starec i zošlý vekom. 12 Ich domy prejdú na iných spolu s ich poliami a ženami, lebo vystriem svoju ruku proti obyvateľom krajiny – znie výrok Hospodinov; 13 pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. 14 A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja! 15 Na hanbu vyšli, lebo ohavnosť páchali. Už ani stud necítia, ani hanbiť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim – hovorí Hospodin. 16 Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Oni však povedali: Nepôjdeme! 17 Určil som strážcov nad vami. Počúvajte na zvuk trúby! Oni však povedali: Nebudeme počúvať. 18 Preto počujte, národy, a poznaj, zborové zhromaždenie, čo bude s nimi. 19 Počuj, zem: Ajhľa, ja privediem pohromu na tento ľud, je to ovocie ich úmyslov, veď na moje slová nepočúvali a opovrhli mojím učením. 20 Načo mi kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby, a vonná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi po vôli a vaše zábitky nie sú mi príjemné. 21 Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja postavím prekážky tomuto ľudu, a potknú sa o ne; otcovia zahynú spolu so synmi, susedia so svojimi priateľmi.

Túžime byť poslušní Pánu Bohu? Nechcem! Nebudem! Nepôjdem! Slová tohto druhu radi používajú najmä deti. Pritom ich neposlúchanie môže viesť až k ohrozeniu života. Izraelský národ podobne, ako neposlušné dieťa, odvrkuje na slová proroka Jeremiáša a tvrdohlavo si dookola hovorí to isté: „Nepôjdeme! Nebudeme počúvať!“ Ktovie, či mu vôbec dochádzalo, aké ďalekosiahle následky prinesie ich ignorovanie Božieho Slova… V útlom veku dieťaťa nazývame čas, kedy dieťa neakceptuje pokyny rodičov, obdobím vzdoru. Z psychologického hľadiska je toto obdobie mimoriadne dôležité. Vďaka nemu sa totiž tvorí osobnosť dieťaťa. O úplne inom svedčí vzdor voči nášmu nebeskému Otcovi. V knihe proroka Jeremiáša vidíme, že duchovné obdobie vzdoru voči Pánu Bohu netvorí, ale deformuje osobnosť izraelského národa. Rovnako sme na tom aj my. Čím viac sa vzďaľujeme od Boha, tým menej sme samými sebou. Naše vnútro sa deformuje. Naopak, počúvanie Božieho Slova nás učí, kým skutočne sme. Učí nás, akú nesmierne veľkú hodnotu máme v Božích očiach. I dnes nás Duch Svätý túži formovať a tvoriť v nás jedinečnú osobnosť Božieho dieťaťa. Nechajme sa Ním viesť!
Modlitba: Drahý náš nebeský Otče, odpusť nám, keď vedome i nevedome ignorujeme to, k čomu nás vedieš. Prosíme Ťa, Ty sám nás veď v živote tak, aby sme boli poslušní Tvojmu Slovu. Amen.
Pieseň: ES 478
Autor: Tatiana Beňuchová
Jozua povedal ľudu: „Vzájomne ste si svedkami, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste mu slúžili.“ Oni odpovedali: „Sme svedkami.“ Jozua 24, 22
Nech vás nepripraví o víťaznú cenu nikto. Kološanom 2,18

Skutky apoštolov 5,34-42 :: Modlíme sa za: Veľké Uľany (Ba)