Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 09.10.2020

Jeremiáš 7,1-15
1 Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2 Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo: Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami klaňať sa Hospodinovi. 3 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. 4 Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto! 5 Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, 6 ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, 7 dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. 8 Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. 9 Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Baalovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali, 10 a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno, a poviete: Sme chránení! a potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? 11 Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lotrovskou? Ja sám som to videl – znie výrok Hospodinov. 12 Choďte k môjmu posvätnému miestu, ktoré bolo v Šíle, kde som sprvoti pripravil príbytok svojmu menu, a pozrite, čo som s ním urobil pre zlo svojho ľudu, Izraela. 13 Teraz však, pretože ste páchali všetky tieto skutky – znie výrok Hospodinov – a pretože ste nepočúvali, hoci som sa vám ustavične prihováral, a neozývali ste sa, hoci som vás volal, 14 urobím so svojím domom, ktorý nesie moje meno a na ktorý sa vy spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám i vašim otcom, ako som urobil so Šílom. 15 A zavrhnem vás spred seba, ako som zavrhol všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efrajima.

Chrám Hospodinov je toto! Ako veľmi rozumiem Bohu v tomto texte! Vyrástla som v evanjelickom prostredí. Moja rodina, tety i ujovia, ba takmer celá dedina boli prevažne evanjelici. Chodili pravidelne do kostola, spievali krásne piesne zo spevníka, ba mnohé vedeli spamäti. Boli hrdí na to, že patria do Evanjelickej cirkvi, že naše učenie je pravé. Tak to hovorievali i poriadne nahlas a neraz sa bili pritom i do pŕs! Ako dieťa som nechápala súvislosti, ale dnes viem, že sme to „pravé učenie“ vôbec nepoznali. Akoby aj, keď Biblia bola pre nás nepotrebná?! A bol medzi nami jeden ujo – evanjelik, čo čítal i Bibliu, ale to bolo asi niečo zlé, lebo ho nazvali sektárom. Akí sme boli biedni! Ani vo sne sme netušili, že našou modlou sa stal kostol, že žijeme bez Boha na svete. Tento neosobný „boh“ má v Evanjelickej cirkvi stále dôležité miesto. Návšteva kostola, náboženské obrady, pekné spevy… A ovocie? Zatvorené nebo a prázdne srdcia, bôľne a umierajúce od tej prázdnoty. „Prázdno je, Bože, chýbaš nám!“ (M. Rúfus) No dobrý a verný Boh ešte stále volá: „Nechcem vaše obrady! Chcem vaše srdcia! Napravte svoje cesty! Vráťte sa ku Mne a budete Mojimi deťmi!“
Modlitba: Odpusť, Bože, naše modlárstvo. Často si ešte aj z nábožných vecí urobíme modly. Či už sú tieto veci stáročné, alebo nové. Posilni nás na vnútornom človeku, nech sa sústredíme iba na Teba. Nech sa necháme viesť iba Tebou. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Danka Zubčáková

Ja som však povedal: Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. A predsa je moje právo u Hospodina a moja odmena u môjho Boha. Izaiáš 49,4
Bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1.Korinťanom 15,58

Hebrejom 12,1-3 :: Modlíme sa za: Veľký Grob – Čataj (Ba)