Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.2.2020

FEBRUÁR
Heslo mesiaca: Draho ste boli kúpení; nestávajte sa otrokmi ľudí! 1.Korinťanom 7,23

1.Korinťanom 4,14-21
14 Nepíšem toto preto, aby som vás zahanbil, ale aby som vás priviedol k rozumu ako svoje milované deti. 15 Lebo keby ste mali aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi. 16 Preto vás napomínam: napodobňujte ma! 17 Na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade, v každom cirkevnom zbore. 18 Niektorí spyšneli, pretože neprichádzam k vám; 19 ale čoskoro prídem, ak Pán bude chcieť, a spoznám nie reč nadutých, ale (ich) moc; 20 lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. 21 Čo chcete? Prísť k vám s palicou, a či s láskou a v duchu tichosti?

Hriech a hriešnici vs. Božia moc. Apoštol Pavol videl, že zbor v Korinte vybočuje zo správnej cesty a potrebuje usmernenie. Pri hriešnom konaní však treba oddelene nazerať na hriechy a na hriešnikov. A Pavol vo vybratom texte dáva príklad, ako postupovať: Jasne pomenúva hriechy, teda zlé konanie v zbore, ale pri napomínaní sa stavia do roly otca zboru, a to celkom oprávnene – ako jeho zakladateľ. Otcovo napomínanie v láske deti prijímajú lepšie než prísny trest… Láskavé napomínanie a výhrady sú účinnejšie než prísny trest, často vyvolávajúci odpor, vzdor i duševné zranenia. A paralela s naším Bohom je tu naporúdzi: On nezahubil ľudstvo pre jeho hriechy, ale láskavo sa k nám sklonil vo Svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi – buď Mu za to chvála! – – Aj kresťania sa môžu mýliť a líšiť vo svojich názoroch, ale Kristus a kresťanská pravda sú rovnaké včera, dnes a až naveky. Pavol pripomína, že evanjelium je účinné, a to nielen slovom, ale aj mocou Ducha Svätého. On – oživujúc mŕtvych hriešnikov – vyslobodzuje ich z otroctva hriechu a Satana, obnovuje ich vnútorne i navonok, aby sa z nich stali Božie deti vykúpené Ježišom Kristom. A Boží služobníci majú ísť príkladom vo viere aj v praktickom živote tak, ako Pavol, aby boli hodní nasledovania, a tak si získali spravodlivú autoritu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju prácu na našom spasení. Tak veľa nám dávaš: Vykúpenie, nový život. Oslobodenie od hriechu, nenávisti, prázdnoty. Prosíme, veď nás, aby si aj skrze nás zachraňoval ďalších a ďalších. Amen.
Pieseň: ES 304
Autor: Zuzana Valeková

Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny. Izaiáš 48,18
Ježiš Kristus sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením. 1.Korinťanom 1,30

Zjavenie Jána 15,1-4 :: Modlíme sa za: Hontianska Vrbica (Dn)