Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.3.2020

MAREC
Heslo mesiaca: Ježiš Kristus hovorí: „Bdejte!“ Marek 13,37

1. nedeľa pôstna. Invocavit
(Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalmy 91,15)
Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b

Matúš 4,1-11
1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.2 Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! 4 On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. 5 Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu 6 a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. 7 Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. 10 Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! 11 Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.

Bezpečný úkryt. Už ste niekedy videli rozzúrené zviera? Niektorým stačí zbadať zúrivého psa a už im po chrbte prechádzajú zimomriavky. Je však dobré, keď nás niekto na podobné nebezpečenstvo upozorní, napr. aj malou varovnou tabuľkou. Vtedy je obyčajne človek viac ostražitý, má lepšie otvorené oči, aby mohol hroziace nebezpečenstvo včas odhaliť a pred možnou tragédiou utiecť. – – Ani si možno neuvedomujeme, že jednou z takýchto vzácnych „varovných tabuliek“ je Kniha kníh. Upozorňuje na najnebezpečnejšieho dravca, ktorý ohrozuje naše životy. Nie náhodou ho nazýva „revúcim levom, hľadajúcim, koho by zožral“. On už ulovil nejedného šikovného mládenca, či dievča, zruinoval nejedného nadaného človeka…! Svoje vykonal aj v nejednom manželstve, zasiahol do vzťahov medzi súrodencami, rozbil pekný susedský vzťah, ba jeho práca je viditeľná aj v samotnej cirkvi. A brúsi si zuby aj na teba, dokonca si trúfol aj na Božieho Syna. – – Biblia nás na zlého diabla nielen upozorňuje, ale nám aj konkrétne radí, ako a kam pred ním utiecť. Prezrádza nám, že máme Niekoho omnoho mocnejšieho, Niekoho, Kto sám zvíťazil nad pokušiteľom, Niekoho, na Koho sa môžeme určite spoľahnúť, Kto je naším útočiskom a silou! Stačí Mu plne dôverovať a zveriť svoju životnú cestu. Jedine s Ním všetko zvládneš. Nikdy sa Ho nespusti a ostane tvojím verným Strážcom.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si už zvíťazil nad Diablom. Keď sme v Tvojom náručí, nemusíme sa ničoho báť. Odpusť, že Ťa niekedy opúšťame, a tak strácame ovocie Tvojho víťazstva. Prosíme, privádzaj si nás vtedy k Sebe. Amen.
Pieseň: ES 263
Autor: Miro Hvožďara

Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Žalmy 118,21
Ježiš povedal žene: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia.“ Marek 5,34

Hebrejom 4,14-16 :: Žalmy 91 :: 1.Mojžišova 3,1-19(20-24) :: Modlíme sa za: Hontiansky seniorát