Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.5.2020

MÁJ
Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal! 1.Petrov 4,10

1.Petrov 3,1-7
1 Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním, 2 až uvidia vaše cudné správanie v bázni. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty, 4 ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. 5 Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom; 6 ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nijakého postrachu. 7 Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné.

Slúžme si navzájom. Vzťah medzi mužom a ženou, ktorý prerastie do pekného manželstva, je v dnešnej dobe už pomaly výnimkou. Akoby ľudia prestávali veriť, že manželstvo môže byť aj niečo pekné a napĺňajúce. Mladí ľudia v dnešnej dobe (a myslím si, že to tak bolo aj kedysi) túžia po láske a slobode. A manželstvo im do tejto predstavy akosi nezapadá. Akoby manželstvo v ich očiach bolo pravým opakom slobody – putom, ktoré zväzuje a zaväzuje. V čom teda tkvie úspech dobrého a pekného manželského vzťahu? V službe. A služba vždy bola aj bude tou náročnejšou cestou, pretože služba si namiesto moci a zaužívaných pravidiel vyberá pokoru, úctu a pokoj. Bez nich môže každé manželstvo veľmi rýchlo stroskotať na našich vlastných predstavách. Veď aj sám Kristus zanechal Svoje vlastné predstavy a podriadil sa Bohu, aby nám mohol darovať slobodu. A aby sme mohli pochopiť pravý význam slov láska, sloboda, služba a úcta.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ponúkaš znovuzrodenie. Smrť sebectva a narodenie pokornej služby. Ďakujeme, že s tým prichádzajú aj predpoklady pre naozaj dobré manželstvo. Odpusť, keď sa ešte držíme ega a pomôž nám vzdať sa ho. Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Natália Kacianová

Je azda Hospodinova ruka prikrátka? 4.Mojžišova 11,23
Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hociktorá z nich. Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Matúš 6,28-29.31

Matúš 26,30-35 :: Modlíme sa za: Mašková (No)