Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.6.2020

JÚN
Heslo mesiaca: Veď jedine ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. 1.Kráľov 8,39
2. slávnosť svätodušná

Ján 20,19-23
19 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 20 Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 22 A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. 23 Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im.

Boží Duch nám dáva pokoj, radosť a odvahu konať. Čo sa zmenilo v mojom živote tým, že do môjho života vstúpil Duch Boží? Dnes dostávame tri odpovede, ktoré majú charakter základného nastavenia. Akoby sme sa dali preladiť, niekto by možno povedal – „preformátovať“. Hoci nám ostáva naša Stvoriteľom darovaná sloboda a zodpovednosť za svoj život, dostávame do svojej duše základnú náklonnosť pre nové smerovanie. – – Duch nám prináša pokoj. To, čo vtedy Ježiš povedal učeníkom, nebol iba pozdrav, ktorý smieme aj my používať. Je to dar pokoja. Nové nasmerovanie k pokoju nás vedie k jeho hľadaniu. Ak nás niekto v našom okolí nabáda k rozkolu a nedôvere, my sme na strane hľadania pokoja. – – Duch nám dáva radosť. Túto radosť nám nikto nevezme. Nielen preto, že vieme, že v Kristovi sme zachránení. Ide o ochotu šíriť radosť a optimizmus, ktorú dostávame ako dar Božieho Ducha. Je to tak preto, že cirkev je miestom, kde pôsobí Boží Duch, a preto, že náš svet je milovaným Božím svetom. – – A nakoniec sa dozvedáme, že nás Pán pokladá za vhodných na to, aby sme mohli byť v Jeho službách a vysiela nás s odvahou viery. Posiela nás mocou Ducha. Je to zvláštne: Keď cirkev svätí vzkriesenie, svätí aj začiatok svojej misie mocou Ducha. Či to nie je zvesť, ktorá dáva pokoj, radosť a odvahu k novým činom?
Modlitba: Ďakujeme, že nie sme nikdy sami. Ďakujeme, že Boží Duch vstupuje do nášho života, aby nás napĺňal láskou k Bohu. Ďakujeme za Jeho radosť, pokoj a odvahu, ktoré s ním prichádzajú, keď Ho vierou v Evanjelium prijmeme. Amen.
Pieseň: ES 573
Autor: Július Filo

Nebojte sa, netraste sa! Vari som vám to už predtým nezvestoval a neoznámil? Vy ste mi svedkami. Izaiáš 44,8
Čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Matúš 10,27

1.Korinťanom 12,4-11 :: Žalmy 150 :: Modlíme sa za: Opiná (Ko)