Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.6.2022

JÚN
Heslo mesiaca:
Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno,
lebo láska je mocná ako smrť. Veľpieseň 8,6

Galatským 4,21-31
21 Povedzte mi, ktorí chcete byť pod zákonom, či nepočujete zákon? 22 Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného od služobnej, druhého od slobodnej. 23 A ten, čo bol od služobnej, narodil sa podľa tela, ale ten od slobodnej mocou zasľúbenia. 24 A to je obrazná reč. Oné (matky) znamenajú totiž dve zmluvy; tá prvá, z vrchu Sinaj, rodí k otroctvu; a to je Agar. 25 A Agar znamená vrch Sinaj v Arábii. Zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je v otroctve so svojimi deťmi. 26 Ale vrchný Jeruzalem je oná slobodná, ktorá je našou matkou. 27 Napísané je totiž: Plesaj, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj, ktorá netrpíš pôrodné bolesti; lebo mnoho detí má opustená, viac ako tá, čo má muža. 28 A vy, bratia, ste – ako Izák – deťmi zasľúbenia. 29 Ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. 30 Čo však hovorí Písmo? Vyžeň služobnú a jej syna, lebo syn služobnej nebude dedičom so synom slobodnej. 31 Preto, bratia, nie sme deťmi služobnej, ale slobodnej.

Židovské korene kresťanov v Galácii ich, prirodzene, viedli k nutkaniu zachovávať podmienky Zákona, hoci vedeli, že Ježiš požiadavky Zákona splnil. I my, dnešní kresťania, často máme v mysli zafixované: Robme dobre a Pán Boh nás bude mať rád! Nejde to? Snažme sa viac! Pavel ukázal rozdiel medzi otroctvom Zákona a slobodou v Kristovi cez obraz známych postáv dejín Izraela – Sáry a Hagar: Dieťa Abraháma a slúžky Hagar. To druhé dieťa nebolo dieťaťom zasľúbenia. Narodilo sa z ľudskej snahy, akoby proti Božej vôli, z nedostatku Abrahámovej viery v Božie zasľúbenie.
Naopak, Izák, syn zasľúbenia, sa narodil čisto z Božieho zázraku. Veď Sára bola neplodná. Môžeme ísť buď cestou otroctva – cestou Hagar, alebo kráčať po ceste slobody – ako Sára. Ak chceme byť spravodliví pre Bohom tým, že konáme spravodlivo, dodržiavame Boží zákon, kráčame cestou zákona. Je to utrpenie, lebo to nedokážeme. Je napísané, že zo Zákona, teda z našej snahy nebude ospravedlnený nikto. Zápas medzi Zákonom a milosťou je obrazom Izmaela, ktorý sa posmieval Izákovi. Abrahám Izmaela vyhnal. Galatskí aj my musíme odmietnuť prekrútené Evanjelium, ktoré nevychádza zo slobody v Ježišovi. Je to nesmierne ťažké! Pretože nevieme prijať, že Zákon už naplnil Ježiš namiesto nás. S týmto zápasí mnoho úprimných kresťanov aj dnes. – – Pane, daj mi prijať vierou Tvoju milosť!
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si prišiel s milosťou a slobodou. Nemusíme byť otrokmi zákona, lebo v nás oživuješ túžbu robiť dobre a oslobodzuješ nás od súdenia. Odpusť, že zneužívame skutky, aby sme pred Tebou vyzerali dobrí. Prosíme Ťa, konaj dobro cez nás, hoci sme slabí, aby sme Ti za to mohli ďakovať! Amen.
Pieseň: ES 629
Autor: Tibor Jančík

Hospodin bude súdiť národy. Žalm 7,9
Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele – či dobré, alebo zlé. 2.Korintským 5,10

Izaiáš 32,11-18 •  Modlíme sa za: Levice (DNS)