Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.7.2022

JÚL
Heslo mesiaca: Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Žalm 42,3

Kniha sudcov 14,1-20
1 Samson zišiel do Timny a v Timne videl jednu ženu z dcér filištínskych. 2 Keď sa zase vrátil hore, povedal svojmu otcovi a matke: Videl som v Timne jednu ženu z dcér filištínskych; vezmite mi ju za ženu. 3 Ale otec a matka mu povedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných Filištíncov? Samson odpovedal otcovi: Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. 4 Jeho otec a matka nevedeli, že je to od Hospodina, lebo hľadal zámienku proti Filištíncom. V tom čase totiž panovali Filištínci nad Izraelom. 5 Samson išiel s otcom i s matkou do Timny. Keď prišli k timnatským viniciam, ajhľa, levíča im vy šlo s revom oproti. 6 Tu prenikol ho duch Hospodinov a on roztrhol leva ako kozľa, aj keď nemal nič v ruke. Otcovi a matke nepovedal, čo urobil. 7 Potom išiel a rozprával sa s onou ženou; a páčila sa Samsonovi. 8 Keď po istom čase išiel tam vziať si ju za ženu, odbočil z cesty, aby sa pozrel na mŕtve telo levíčaťa. A hľa, v tele levíčaťa bol roj včiel a med, 9 ten vybral, vzal do ruky a cestou jedol. Prišiel k otcovi a matke, dal im z neho a jedli, ale nepovedal im, že med vybral z mŕtveho tela levíčaťa. 10 Keď jeho otec zišiel k tej žene, usporiadal tam Samson hostinu; lebo tak robievali mládenci. 11 Ale keď ho videli, dali mu tridsať družbov, ktorí boli potom okolo neho. 12 Samson im povedal: Dám vám hádanku. Ak mi ju za sedem dní rozlúštite, dám vám tridsať košieľ a tridsať sviatočných šiat. 13 Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, vy mi dáte tridsať košieľ a tridsať sviatočných šiat. Povedali mu: Daj nám tú hádanku, nech ju počujeme. 14 Povedal im: Z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka vyšla slad kosť. Ale nevedeli hádanku rozlúštiť ani za tri dni. 15 Na štvrtý deň povedali Samsonovej žene: Nahovor svojho muža, nech nám prezradí hádanku; ináč spálime teba i dom tvojho otca. Nato ste nás sem zavolali, aby ste nás ožobráčili? 16 Vtedy Samsonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a nemiluješ ma. Dal si mojim súkmeňovcom hádanku a neprezradil si mi ju. On jej odpovedal: Hľa, ani svojmu otcovi a matke som to neprezradil. Tebe by som to mal prezradiť? 17 Ale ona plakala pred ním sedem dní, kým trvala hostina; na siedmy deň jej to konečne prezradil, keď tak naliehala na neho; a ona prezradila hádanku svojim súkmeňovcom. 18 Na siedmy deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mesta mu povedali: Čo je sladšie ako med? A čo je mocnejšie ako lev? Ale on im povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhádli moju hádanku. 19 Potom ho prenikol duch Hospodinov, zostúpil do Aškalónu, a tam spomedzi nich zabil tridsiatich. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhádli hádanku. Vzplanul jeho hnev a odišiel hore do otcovho domu. 20 Samsonovu ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Samsonovým priateľom.

Nesklam preukázanú dôveru! Svadba, ale čo po nej? Pre rodičov Samsona bolo neprijateľné, aby ich nevestou bola dcéra z pohanského národa. No Boh aj takúto voľbu použil na záchranu. Z toho si uvedomujeme, že i nás si Pán Boh vyvolil napriek našej hriešnosti a na dobro využije aj naše chyby. Iba naša tvrdohlavosť spôsobuje, že sú z toho problémy. Manželka mohla byť „medom“, ale nestalo sa tak. Dôveru zradila. Nezverila sa so svojou starosťou svojmu manželovi! – – Pán Boh nám dal možnosť byť súčasťou Jeho rodiny. Prejavil nám dôveru, keď si nás vyvolil za Svoju „nevestu“. Zo sveta na nás číha hriech, ktorý nás vábi preč od Neho. Diabol vysiela rôzne hrozby, sľubuje ťažkosti. Poučme sa a nedávajme miesto diablovi! Nebojme sa, veď máme pri sebe Toho, ktorý je viac, než všetko zlo vo svete. Nesklamme Jeho dôveru, buďme Mu verným ľudom, buďme tým dobrým „medom“ pre druhých.
Modlitba: Bože, Tvoje cesty sú pre nás také zvláštne, ale pritom dobré! Odpusť, že sa niekedy rozhodneme pre chodníky, ktoré sú pre nás pochopiteľné,