Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.8.2022

AUGUST
Heslo mesiaca: Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. 1.Kronická 16,33

Ján 8,21-30
21 Potom im zase hovoril: Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu; kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. 22 I povedali na to Židia: Vari sa len nezabije sám, keďže hovorí: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? 23 On im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. 25 Povedali Mu teda: Kto si Ty? Ježiš im odpovedal: Som to, čo vám od počiatku aj hovorím! 26 Mnoho mám o vás hovoriť a súdiť vás, ale Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja, čo som počul od Neho, to hovorím svetu. 27 Ale nerozumeli, že im hovoril o Otcovi. 28 Ježiš teda povedal: Keď povýšite Syna človeka, až potom poznáte, že ja som, a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil. 29 A Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé Jemu. 30 Keď takto hovoril, mnohí uverili v Neho.

„Zomriete vo svojich hriechoch“ (v. 21.24). Súčasníci Pána Ježiša počuli toto vážne varovanie trikrát. Veď zomrieť vo svojich hriechoch, znamená odísť z tohto života na večnosť s neodpustenými vinami. A postaviť sa pred Svätého Sudcu na Poslednom súde s hriechmi, to je priamo si ísť prevziať odsúdenie – večný trest, večné trápenie… – – A čo my, ľudia 21. storočia? Platia tieto Pánove slová aj pre nás? Aj nám sa tu Pán Ježiš predstavuje slovami „JA SOM“ (v. 24-27). To ako keby priamo povedal: „Ja som Boh“, „Ja som Spasiteľ, Záchranca“. Je len jedna jediná cesta do Božieho kráľovstva, do večného života: TEN, ktorý je Bohom a Pánom, ale zároveň aj pravým človekom. Je to TEN, ktorý za mňa i za teba dobrovoľne zomrel na kríži. Zomrel kvôli našim hriechom. Zobral na seba trest, ktorý sme mali znášať my. Na tretí deň bol vzkriesený, aby sme už tu, na zemi, a potom raz s Ním vo večnosti mali účasť na Jeho sláve… Myslime na Jeho slová: „…ak neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch“
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si prišiel v Kristovi. Odpusť, že Ježiša neberieme dostatočne vážne. Vnútorne nás posilňuj, aby sme vedeli chápať Kristovu veľkosť a žiť podľa Neho! Amen.
Pieseň: ES 676
Autor: Vladimír Peter

„Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu,“ hovorí Hospodin, „Ja ich uzdravím.“ Izaiáš 57,19
A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Rímskym 15,33

Ján 6,47-51 •  Modlíme sa za: Očová (ZvS)