Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.9.2020

SEPTEMBER
Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. 2.Korinťanom 5,19

Marek 9,42-50
42 Ktokoľvek by zviedol na hriech jedno z týchto maličkých veriacich, lepšie by bolo, keby mu oslí žarnov zavesili na šiju a hodili ho do mora. 43 Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma do pekla, do neuhasiteľného ohňa 44 kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. 45 A ak ťa zvádza noha, odtni si ju; lepšie ti o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť uvrhnutý do pekla 46 kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. 47 A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho; lepšie ti jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma očami byť uvrhnutý do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. 49 Lebo každého osolí oheň a každú obeť osolí soľ. 50 Soľ je dobrá; ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.

Problémom je naše srdce. Radikálnosť tohto obrazu nás v zápase s pokušením a hriechom nemôže nechať ľahostajných. Cesta nasledovania Pána Ježiša je vždy radikálnym rozchodom s hriechom. „Lebo zo srdca pochádzajú zle myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania“ (Mt 15,19; Mk 7,21-22). To si uvedomil Dávid a v pokore a pokání prosí o čisté srdce, ktoré patrí Bohu a netúži po hriechu. „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného“ (Ž 51,12). Tento obraz radikálnosti nás volá do školy nasledovania Pána Ježiša, na cestu posvätenia. Veď koľko detí aj v našej v cirkvi, ale i v spoločnosti žije v neúplnej rodine pre hriech neviery a tvrdosti srdca? Nie je to jednoduché kráčať cestou sebaovládania – „sebakázne“ v dnešnom svete kultu tela a konzumu. Aj ja potrebujem v tomto zápase pomoc Ducha Svätého, aby som obstál v kritických okamihoch môjho života viery… Od krstu patríme Kristovi, a preto nezabúdajme na výzvu apoštola Pavla: „Vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu…“ (R 12,1-2).
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, veď nás Duchom Svätým a pomáhaj nám žiť v tomto svete tak, aby sme s Tebou víťazili nad hriechom, a tak svedčili, že nie sme z tohto sveta. Pomôž nám aj dnes, aby naše srdce patrilo Tebe. Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Ján Bakalár

V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy. Izaiáš 11,10
A vtom, ako vystupoval Ježiš z vody, videl otvorené nebesia a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. Vtom z nebies zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Marek 1,10-11

Marek 3,1-10(11-12) :: Modlíme sa za: Súľov (Tu)