Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.10.2020

Jeremiáš 7,16-28
16 Ty sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. 17 Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po jeruzalemských uliciach? 18 Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú úliatby iným bohom, aby ma zarmucovali. 19 Či ozaj mňa zarmucujú – znie výrok Hospodinov – či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? 20 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne. 21 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Svoje zápalné obete pripojte k zábitným obetiam a jedzte mäso. 22 Lebo vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z Egypta, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných, ani o zábitných obetiach. 23 Ale toto som im prikázal: Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo. 24 No oni neposlúchali a nenaklonili si uši, ale nasledovali zámery svojho zatvrdnutého zlého srdca; obrátili sa mi chrbtom, a nie tvárou. 25 Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egypta, až podnes, neustále, deň čo deň posielal som k nim všetkých svojich služobníkov, prorokov, 26 ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie sa správali ako ich otcovia. 27 Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať; keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. 28 Vtedy im povedz: Toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha, a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst.

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom! „Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu“ (Mat 20,1-6). Jedným z nich bol Natanael (Jn 1,46). Boh volal na Natanaela – volá i na nás: Potrebujem vás! A vy spíte? Povolal som vás! Aby ste bdeli a aby ste mi slúžili!… Natanael znamená Boží dar. Aj my máme byť Božím darom! V rodine, v zbore, v práci, v čase i v nečase, v modlitbe, v misii, v chráme i na poli, ráno i večer, všade a v každom čase! Máme byť nie ako svet, ale ako náš Pán! Vravíme, že nie sme súci na službu Bohu? Nepravda! Pán si použil i krkavca, oslicu! Natanael bol pravý Izraelita, teda verný služobník Boží. Aj my máme byť dobrí kresťania! Natanaela videl Pán Ježiš pod figovníkom, teda ako toho, kto vyšiel z tmy sveta a chodí po Božích cestách. Aj my máme chodiť po Božích cestách a milovať nášho Boha a Jeho Slovo – Bibliu. Áno, táto cesta je tá úzka, ťažká a neraz i tŕnistá, ale len na nej nám v srdciach vykvitnú kvety radosti a nádeje. Áno, prídu pochybnosti i zlyhania, ale milosť Božia je s nami a bude s nami vždy, ak my budeme naozaj Bohu verní a poslušní. Náš Boh je Dobrý Pastier, ktorý nás povedie i cez púšte a úskalia života. Žime na česť živého Boha! Milujme Ho a Boh nad nami otvorí nebo.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že dokážeš využiť vo Svojom diele aj nedokonalé bytosti, ako som aj ja. Prosím, odpusť, že Ti to nie vždy dovolím. Prosím, konaj cezo mňa Svoje dobro, podľa Svojho uváženia, lebo verím, že si dobrý a múdry a má zmysel dať sa do Tvojich rúk. Amen.
Pieseň: ES 309
Autor: Danka Zubčáková

Pán povedal — a stalo sa, rozkázal — a povstal svet. Žalmy 33,9
Ježiš sa zobudil, pohrozil víchru a prikázal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vtedy víchor ustal a nastalo veľké ticho. Marek 4,39

Matúš 14,22-33 :: Modlíme sa za: Veľký Krtíš (No)