Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.3.2020

Marek 10,35-45
35 Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme. 36 A On im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? 37 Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v Tvojej sláve. 38 Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený? 39 A oni Mu povedali: Môžeme. Nato riekol im Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení; 40 ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou, to (sa dostane) tým, ktorým je pripravené. 41 Keď to počuli desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 42 Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. 43 Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. 44 A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.

Skutočná veľkosť spočíva v službe iným. Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nesústreďuje sa v palácoch a na trónoch, ale v srdciach a životoch Jeho nasledovníkov. Učeníci to až do Ježišovho vzkriesenia nepochopili. Je ľahké povedať, že pre Krista všetko pretrpíme. A predsa mnohí z nás sa neraz hnevajú a sťažujú, keď musia prekonávať hoci len malé prekážky. Možno sa podobáme dvom chlapcom, ktorý sa na schodoch pri dome hrali na kazateľov. Všetko pekne klapalo, dokiaľ jeden z nich, namrzený, že sa musí stále len modliť, nevystúpil o schodík vyššie a nezačal kázať. Druhý ho hneď napomenul: „Kázať môžem iba ja, nie ty. To patrí mne. Kazíš hru.“ Chlapec sa na chvíľu zamračil, potom so žiariacou tvárou vystúpil o schod vyššie a povedal: „Dobre, môžeš kázať, ale ja budem hrať Boha…“ Jakub a Ján chceli v tomto kráľovstve zastávať popredné miesta. No Ježiš hovorí, že skutočná veľkosť spočíva v službe iným: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.“ Ježiš prišiel ako služobník. Ba čo viac, dal Svoj život ako výkupné za hriech. Nezabúdajme, že skutočná veľkosť v Kristovom kráľovstve sa dokazuje obetavou službou Bohu a ľuďom! K tomu nás aj dnes pozýva náš Boh, ktorý nám chce dať to, čo je pre nás najlepšie a nielen to, čo chceme my.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás oslobodzuješ od zápasov a naháňania sa za prvenstvom. Odpusť, že aj tak túžime byť niečo viac, než ostatní. Naplň nás láskou, nech stále pozeráme radšej očami služby a radosti z úspechu toho druhého. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Martin Fečko

Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Žalmy 27,1
Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 2.Timotejovi 1,7

Jób 2,1-10 :: Modlíme sa za: Kolárovo (Dn)