Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.4.2020

Veľký piatok. Parasceve
Veď Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,16

Marek 15,24-41
24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať. 25 Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. 27 Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. 28 A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov. 29 A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, 30 zachráň sa, zostúp z kríža! 31 Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou: Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali. 33 Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 34 O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 A niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, povedali: Ajhľa, Eliáša volá! 36 A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Nechajte Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal! 37 Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. 38 A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku. 39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží! 40 A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema.

Deň, keď sa pravda stala vinou. „Kráľ židovský“. Prečo sa tento titul stal tŕňom v oku a napokon vinou, za ktorú si Ježiš zasluhoval smrť? Prečo je prijatie (P)pravdy také ťažké? Prečo sa často pravda stáva vinou? Filozof F. Nietsche si kládol podobnú otázku, v ktorej sa zrkadlí aj podstata odpovede: Ak by existoval Boh, ako by som sa mohol zmieriť s tým, že ja nie som bohom? „Byť ako Boh“ – rozhodovať o živote, o tom, čo je dobré a čo zlé… Nezomrel Kristus na kríži, ako ovocie tejto ľudskej túžby? Takto sa nápis „Kráľ židovský“ stal vinou a pravda nepohodlnou. Preto je dnešný deň príbehom o veľkom konflikte medzi pravdou a klamstvom, láskou a nenávisťou. Najskôr to vyzeralo tak, že vyhrala nespravodlivosť sveta, ktorá nemá zmilovania nad nevinnými ani slabými. Zdalo sa, že moc silných bude mať v otázke pravdy posledné slovo. Tam, kde umiera „Pravda“, dostáva priestor ríša tmy. Vždy, keď ľudia križujú Krista a keď Ho vynesú na okraj svojho „mesta“, prichádza tma, prázdnota, dezorientácia a strata zmyslu života i nádeje. A predsa aj v tme a blízkosti Golgoty nachádzame svetlo poznania, ktoré za Kristovou smrťou vidí Božie zachraňujúce konanie a odhaľuje pravdu: „Tento človek bol naozaj Syn Boží!“ Nestojme preto zďaleka pri kríži, ale na kolenách blízko neho, aby nápis „Kráľ židovský“ bol označením našej viny, za ktorú On platil.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že Ty si zvíťazil. Ukázal si, že v láske je víťazstvo prehrou a prehra víťazstvom. Odpusť, že vo vzťahoch sa snažím vyhrávať a tým len zraňujem. Prosím, ži vo mne Tvoju pokornú lásku, ktorá prináša uzdravenie, slobodu a pokoj. Amen.
Pieseň: ES 96
Autor: Peter Mihoč

Haleluja! Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu! Žalmy 112,1
Jeho ranami ste boli uzdravení. Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. 1.Petrov 2,24-25

Ján 19,16-30 :: 2.Korinťanom 5,(14b-18)19-21 :: Modlíme sa za: Liptovs…