Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.5.2020

4. nedeľa po Veľkej noci. Cantate
(Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalmy 98,1)
Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalmy 98,1

Lukáš 19,37-40
37 Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! 40 Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať.

Spievajúce kamene. Myslím, že nikto z nás nepočul, aby kamene spievali, či kričali. Videli a počuli sme už všeličo, ale toto určite nie. Neživé veci predsa nemôžu oslavovať Boha. Nemôžu Mu spievať na chválu. Nemajú srdce ani ústa, aby spievali. Alebo je to predsa len možné? V 98. žalme, na začiatku ktorého je výzva: „Spievajte Hospodinovi“, sa píše o riekach, ktoré tlieskajú a vrchoch, ktoré plesajú. Áno, aj Božie stvorenie oslavuje svojho Stvoriteľa. Aj to, čo my považujeme za neživé, dokáže spievať a chváliť svojho Pána. Aj kamene môžu kričať, aj kamene môžu spievať. Budú to robiť o to hlasnejšie, o čo viac my, ľudia, budeme ticho. Ježišovi učeníci začali „radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli“. Iba ten, kto vidí Božie mocné činy, ktoré Pán Boh vykonal na záchranu človeka, iba ten chce a dokáže spievať na Božiu chválu. Netreba absolvovať žiadnu hudobnú školu ani spevácky kurz. Stačí sa pozrieť na Golgotu a do prázdneho Ježišovho hrobu. Tam sú dostatočné dôvody na to, aby sme spievali. Necháme spievať kamene, vrchy, či rieky a my budeme ticho? Alebo sa spolu s celým stvorenstvom a celou cirkvou spojíme do radostného spevu na oslavu nášho Záchrancu? Aj dnes sme k tomu pozvaní!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že Ťa málo oslavujeme. Málo oslavujeme ústami a málo rukami. Udržiavaj nás v Tvojom Duchu, aby sme Ti žili na chválu a slávu. Amen.
Pieseň: ES 352
Autor: Martin Chalupka

Zachovaj sa podľa okolností, lebo Boh bude s tebou. 1.Samuel 10,7
Pán ti dá porozumieť všetkému. 2.Timotejovi 2,7

Kološanom 3,12-17 :: Žalmy 149 :: 2.Kronická 5,2-5(6-11)12-14 :: Modlíme sa za: Združenie evanjelických duchovných