Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.5.2022

1.Jána 5,6-12
6 To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda. 7 Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú: 8 Duch, voda a krv, a tí traja jedno sú. 9 Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie, lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10 Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11 A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Sila svedectva. Kristus nielen prišiel na tento svet, On aj žil tak, aby Jeho život bol svedectvom o Otcovi – o Bohu Stvoriteľovi, Darcovi života. A tento Boh vydáva rovnaké svedectvo o Svojom Synovi, priznáva sa k Nemu, dáva Mu Svojho Ducha, zostáva s Ním aj v okamihu, keď Jeho krv steká po dreve golgotského kríža. – – Aj náš život by mal byť svedectvom o niečom, alebo lepšie povedané – o Niekom. Mal by byť svedectvom o Pravde – o Ježišovi Kristovi, ktorý tou Pravdou je. Vďaka tejto Pravde sa dnes nemusíme báť, ako dopadneme, keď sa náš život skončí. Boh nám predsa daroval večný život (1.Jána 5,11). Môžeme sa plne sústrediť na niečo iné: na život tu, na tejto zemi. Na to, aby sa aj náš život stal svedectvom o viere v Božieho Syna. Naša viera premáha svet a naše svedectvo mu dáva poznanie pravdy. Pravdy o Božom Synovi, ktorý prišiel, aby nám daroval niečo úžasné – radosť z večného života.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti za svedectvá. Odpusť, že my tak málo slúžime okoliu ako svedectvo o Tebe. Veď nás Svojím Duchom, aby sme chceli, čo Ty chceš a konali, čo Ty túžiš konať prostredníctvom nás! Osláv sa cez nás veľkými skutkami. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Natália Kacianová

„Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: ‚Poznajte Hospodina!‘, lebo všetci Ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho,“ znie výrok Hospodina. Jeremiáš 31,34
Oni Mu povedali: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Toto je Boží skutok, aby ste verili v Toho, ktorého On poslal.“ Ján 6,28-29

1.Timoteovi 4,(1-3)4.5 •  Modlíme sa za: Kostolné (MyS)