Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.6.2020

Filemonovi 1-25
1 Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, 2 sestre Apfii aj Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, 5 lebo počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všetkým svätým, 6 (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. 7 Brat môj, veľmi som sa totiž zaradoval a potešil z tvojej lásky, ktorou osviežuješ srdcia svätých. 8 Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí, 9 pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša, 10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. 11 Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. 12 Poslal som ti ho, a ty ho prijmi ako moje srdce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi miesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium, 14 ale nechcel som nič urobiť bez tvojho vedomia, aby tvoja dobrota nebola akoby vynútená, ale dobrovoľná. 15 Lebo vari preto odišiel na čas, aby si ho potom mal naveky, 16 už nie ako otroka, ale viac než otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, a tým viac tebe aj podľa tela, aj po Pánovi. 17 Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého. 18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pripíš to na môj účet; 19 ja, Pavel, písal som to vlastnou rukou, ja zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj sám seba. 20 Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; poteš mi srdce v Kristovi. 21 Písal som ti v dôvere, že ma poslúchneš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Zároveň mi priprav aj prístrešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše prosby vrátim. 23 Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň pre Krista Ježiša, 24 Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. 25 Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.

Žiadosť s láskou. Pavel píše priateľovi Filemónovi dôverný, láskavý, ale aj naliehavý list. Prosí ho, aby sa zmieril so svojím otrokom Onezimom. Apoštol oslovuje Filemona nie ako autorita, ale s láskou a vierou. Jeho úmyslom nie je meniť zákony, právnu štruktúru, systém doby, ale vďaka dielu Pána Ježiša objavovať v kresťanoch Božiu lásku. Nachádzajme v našich spôsoboch zaobchádzania s druhými nádej na dobrú budúcnosť s vierou v Pána! Je to Božie víťazstvo vo vzťahoch medzi nami, ľuďmi. Osloviť niekoho, aby konal s láskou, sa dá jedine s láskou a modlitbou, ponechajúc druhému slobodu voľby. Sú situácie, keď aj my, kresťania, uplatňujeme právo a spravodlivosť, sociálny systém. Tento list nech je však pre nás výzvou k tomu, aby sme hľadali viac uplatnenie kresťanskej lásky. – – Podobne, ako kedysi, aj dnes existujú rozdiely v sociálnom a ekonomickom postavení. My, kresťania, sme pozvaní tomu, aby sme nepoznali žiadny rozdiel v Kristovi, ale dokazovali sa konkrétnymi prejavmi lásky – Božou láskou.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty oslobodzuješ ľudí. Oslobodzuješ otrokov, ale aj otrokárov, lebo kto vlastní ľudí, je tiež istým spôsobom väznený. Prosíme, daj nám lásku, ktorá nedbá na postavenie, ale prijíma každého. Amen.
Pieseň: ES 548
Autor: Viera Zaťková Pališinová

Múky v hrnci neubúdalo ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. 1.Kráľov 17,16
Potom vzal Ježiš tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. Aj dve ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. Marek 6,41-42

Skutky apoštolov 17,(16)22-34 :: Modlíme sa za: Pezinok (Ba)