Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.8.2020

Marek 6,1-6
1 Nato vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a učeníci Ho nasledovali. 2 Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge, a mnohí, ktorí Ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili: Odkiaľ to má? A čo je to za múdrosť, čo Mu bola daná? A čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami? 3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom. 4 Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome. 5 A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich. 6 A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Odmietnutie. To bola reakcia prostredia, v ktorom Ježiš vyrástol, čiže ľudí v meste Nazaret, keď tam Pán Ježiš so Svojimi učeníkmi po určitom čase prišiel. Hovorili: ,,Či to nie je ten tesár“? Alebo inak povedané – či to nie je ten obyčajný robotník, ktorý pochádzal z bežných priemerných pomerov? Predstava, že by im tento muž, ktorý sa živil každodennou prácou, mohol dať večný život, vyvolávala pohoršenie. Na ponuku spásy preto Nazaretčania nereagovali pozitívne. Spasiteľa odmietli. No Jeho reakciou nebol krik, ale iba pár slov a údiv nad tým, že sa nechcú dať zachrániť. Aj keď bol Božím Synom, nevyhol sa tomu, že prostredie, v ktorom človek vyrastá, sa pre niekoho môže stať požehnaním, ale pre iného zase trpkou skúsenosťou neprijatia. V cirkvi sa v dnešnej dobe tiež veľmi často stretávame s tým, že niekoho odsudzujeme len kvôli tomu, z akej rodiny pochádza alebo akú má za sebou minulosť. A potom sa čudujeme, že kostolné lavice sú prázdne. Ak sa teda aj my cítime odmietnutí ľuďmi okolo nás, príďme dnes ku Kristovi! K Tomu, ktorý nám najlepšie rozumie a ktorého neprijatie nezlomilo, ale posunulo ďalej. A ak nás Kristus usvedčuje, že sme to práve my, ktorí druhých odmietame, čiňme pokánie a verme Mu! Bez toho sa totiž v našich životoch žiadne zázraky diať nebudú.
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť, keď sme Ťa niekedy odmietli. Ty k nám prichádzaš ako maličký, čo potrebuje nakŕmiť, alebo zaodieť. Prosíme, daj nám srdce ochotné konať lásku vedenú Tvojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 455
Autor: Danica Fojtíková

Gideón im však odvetil: Nebudem panovať nad vami. Hospodin bude vládnuť nad vami. Sudcov 8,23
Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán. 2.Korinťanom 10,18

1.Kráľov 3,16-28 :: Modlíme sa za: Senné (No)