Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.3.2020

Marek 10,46-52
46 I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn Timaiov. 47 Ako počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať a volať: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou! 48 Mnohí mu dohovárali, aby zamĺkol, ale on tým väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49 u Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho! I zavolali slepca a povedali mu: Vzmuž sa, vstaň! Volá ťa. 50 A on zhodiac plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 51 I oslovil ho Ježiš: Čo chceš, aby som ti urobil? A slepec odpovedal: Majstre môj, nech vidím! 52 Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a nasledoval Ho na ceste.

Žiadna prekážka nie je väčšia než Ježiš. Vždy, keď niečo hľadáme alebo po niečom túžime, musíme prekonávať prekážky. Žobrák z nášho textu nám to potvrdzuje. Je slepý, odkázaný na pomoc iných, a preto akonáhle sa mu naskytla príležitosť stretnúť sa s Ježišom, neváhal. Kričal z celého hrdla a… zrazu narazil na prekážku: Zástup ho chcel umlčať. No slepca to neodradilo, zúfalo kričal ešte viac. Zástup ľudí ním opovrhoval, ale Pán Ježiš rozpoznal volanie jeho srdca a nechal si slepca priviesť k Sebe. On, dotknutý Ježišovou priazňou, zhodil zo seba plášť a išiel za Ježišom. Nádherný obraz! V živote bývajú chvíle, keď to najlepšie, čo môžeš urobiť, je z hĺbky srdca volať k Bohu. Možno aj teraz prechádzaš ťažkým obdobím. Nemaj zábrany kričať a volať, ale tiež nezabudni (tak ako slepec) zhodiť zo seba plášť svojho starého života. Keď bol žobrák uzdravený, nasledoval svojho Spasiteľa. Preto aj ty pamätaj na to, že Pánovi Ježišovi nie je ľahostajné tvoje volanie. On ťa počuje a chce ťa vyslobodiť z osídel, do ktorých si sa dostal. U Neho môžeš prijať uzdravenie na duchu, duši i tele. Nasleduj Ho tak, ako slepý žobrák a nenechaj sa v tom nikým zastaviť ani ničím odradiť. Jedine Ježiš nám v našom živote môže pomôcť.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že Ty si všímaš človeka, čo prosí a nie zástup, ktorý Ťa síce nasleduje, ale reptá. Prosím, nedopusť, aby sme reptali, keď niekto prosí o Tvoje uzdravenie. Daj vieru, aby sme prosili Teba, keď to potrebujeme. Amen.
Pieseň: ES 652
Autor: Renáta Madzinová

Jeho všetky činy sú správne, jeho cesty sú spravodlivé a On môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. Daniel 4,34
Ježiš hovorí: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Matúš 11,29

Ján 16,29-33 :: Modlíme sa za: Komárno (Dn)