Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.8.2020

Marek 6,7-13
7 Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im nebrať si na cestu nič okrem palice – ani chlieb, ani kapsu, ani medené peniaze do opaska, 9 iba obuv na nohy; ani druhé spodné rúcho na preoblečenie. 10 Ďalej im povedal: Do ktoréhokoľvek domu prídete, zostaňte tam, kým neodídete odtiaľ. 11 Ak by vás niekde neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. Veru, hovorím vám: ľahšie bude v súdny deň Sodomčanom a Gomorčanom ako tomuto mestu. 12 Vyšli teda a kázali pokánie, 13 vyháňali mnohých démonov, olejom pomazali mnohých nemocných a uzdravovali ich.

Dôvera. Presne tú museli mať učeníci, keď ich Pán Ježiš vysielal do sveta hlásať Jeho evanjelium. Vyzvanie k tomu, aby si skoro nič nebrali, znamenalo, že istotu o zabezpečenie nemajú vkladať do seba, ale výhradne do Neho. Apoštoli si však predsa len mali niečo vziať. Bola to Kristova moc a dôvera, že Spasiteľ vie, čo potrebujú a zabezpečí im to. Ak ťa teda Pán Ježiš k niečomu volá, neprepočítavaj, či sa ti to oplatí. Neboj sa o to, či budeš mať pritom aj vonkajšie zabezpečenie! Boh sa postará. A dá Svojim nasledovníkom Svoju moc, aby bolo vidieť, že On je živým Záchrancom aj dnes. Našou úlohou je teda dôverovať Mu, nie robiť si starosti o to, či máme –obrazne povedané – kapsu alebo druhé spodné rúcho. Alebo či máme v našich zboroch najnovšie počítače, projektory a reproduktory – čo samo o sebe určite nie je zlé – ale dôležité je to, či v našich spoločenstvách vidíme Božiu moc. Práve o nej je svedectvo evanjelistu Mareka – o prvej misii, pričom zaznamenáva jednu dôležitú vec. A tou je skutočnosť, že jej prejavy prichádzali po tom, čo dvanásti kázali o pokání. To je teda predpoklad toho, že v našich životoch budeme vidieť Božiu moc a Jeho konanie aj my. Nebojme sa k Jeho nohám aj dnes zložiť všetku svoju hrdosť, nevieru a myšlienky na sebestačnosť! Dôverujme a On bude konať.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, nedostatok viery v Teba. Príliš dôverujeme svojej sile a svojim prostriedkom. Daj, aby sme sa vedeli plne odovzdať do Tvojich rúk, aby si cez nás vedel zachrániť mnohých. Amen.
Pieseň: ES 509
Autor: Danica Fojtíková

Spravodliví sa však tešia a jasajú, pred Bohom radostne plesajú. Žalmy 68,4
Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Filipanom 4,4

Efežanom 5,15-20 :: Modlíme sa za: Sirk (Ge)