Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.1.2020

1. nedeľa po Zjavení
Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rimanom 8,14

Rimanom 12,1-8
1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 6 Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; 8 kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.

Pravá služba Bohu. Akú podobu táto služba má a aká je jej podstata? Odpoveď vložil apoštol do týchto slov: „…vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť…“ V dobe Starej Zmluvy kňaz prinášal obeť podľa Božieho zákona tak, že zabil zviera. No v tejto dobe už dal Boh jasne najavo, že takéto obete nie sú tým, čo očakáva (1Sam 15,22): „I povedal Samuel: Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch, ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov.“ Boh nechce zvieratá, chce aby sme Mu ako obeť prinášali seba samých. Naša obeť sa má prejavovať poslušnosťou a počúvaním Jeho slov. To znamená, aby sme nežili len pre svoje vlastné túžby, sny a ciele, ale aby sme žili pre Boha, pre Jeho kráľovstvo, pre to, čo nám On predkladá ako cieľ v službe blížnemu. Ježiš ako dvanásťročný vyznáva: „musím byť vo veciach Svojho Otca“. Ako sme vo veciach nebeského Otca zainteresovaní my? Celé telá máme dať Bohu do služby: náš rozum, naše sily aj schopnosti majú byť obeťou a rozumnou službou Bohu v každodennom živote.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si dokonale dobrý. Ďakujeme, že si sa za nás obetoval v Kristovi a tak máme dobrý príklad a dôvod obetovať sa pre Teba. Ďakujeme, že aj keď sa tým naše telesné žiadosti zrušia, nášmu duchu to bude na dobré. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Marián Čop

Boh odhaľuje hlboké a skryté veci. Daniel 2,22
Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Rimanom 11,33

Matúš 3,13-17 :: Žalmy 89,1-19 :: Modlíme sa za: Evanjelické gymnáziá