Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.3.2020

Marek 11,1-11
1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfagé a Betánii na Olivový vrch, poslal (Ježiš) dvoch učeníkov 2 a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď, ako vkročíte do nej, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel; odviažte ho a priveďte. 3 A ak by vám niekto povedal: Čo to robíte? – povedzte: Pán ho potrebuje a hneď ho zase sem pošle. 4 I odišli a našli osliatko priviazané o bránu vonku na ceste a odviazali ho. 5 A niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili im: Čo robíte, že odväzujete osliatko? 6 Odpovedali im, ako prikázal Ježiš, a nechali ich.
7 I priviedli osliatko k Ježišovi, kládli naň svoje plášte a On sa posadil naň. 8 Mnohí prestierali plášte na cestu, iní zase ratolesti, nasekané v poli. 9 A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana! 10 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosana na výsostiach! 11 Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, a keď si všetko popozeral, išiel s dvanástimi do Betánie, lebo už bolo neskoro.

Rozporuplné srdce. Pri vstupe do Jeruzalema pred veľkonočnými sviatkami je Pán Ježiš obklopený zástupom, ktorý Ho oslavuje a víta ako kráľa. Tu sa prorocky napĺňa slovo Zachariáša 9,9: „Preveľmi jasaj, dcéra Siona, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalema! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.“ V zástupe môžeme vnímať radosť, eufóriu a nadšenie. To vidia naše ľudské oči. Čo však vidia oči Pána Ježiša? Vidia rozporuplné srdcia, ktoré dnes volajú „Hosana!“ a o pár dní budú kričať „Ukrižuj Ho!“. To sme my, ľudia. Tak ľahko sa necháme zmanipulovať davom bez toho, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami svojho konania. Možno si hovoríš: „Ja nie som taký, ja by som sa nikdy nezachoval tak, ako zástup v Jeruzaleme.“ Ale premýšľaj! Nestáva sa ti, že spolu s davom neveriacich zrádzaš Pána Ježiša svojimi postojmi, nerešpektovaním Božích prikázaní, či prekrúcaním Božieho Slova? Naše srdce je neraz veľmi rozporuplné. Preto prosme Pána Ježiša, aby nám daroval srdce úprimné, čisté a verné, ktoré Ho bude nasledovať po celý život.
Modlitba: Odpusť, Bože, našu rozdvojenosť. Ďakujeme, že raz zaznie hlas z neba a naše telá budú premenené na duchovné. Ďakujeme, že Ťa potom už budeme oslavovať z celého srdca. Zatiaľ premáhaj naše hriechy a zlo, nech sme Ti úplne vydaní. Amen.
Pieseň: ES 107
Autor: Ivo Madzin

Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Žalmy 119,154
Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ Eunuch odpovedal: „Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?“ I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Skutky apoštolov 8,30-31

1.Jána 1,8 – 2,2(3-6) :: Modlíme sa za: Kostolné (My)