Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.4.2020

1. slávnosť veľkonočná. Pascha
Ježiš hovorí: Bol som mŕtvy a, hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie Jána 1,18

Marek 16,1-8
1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. 2 A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu 3 a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? 4 Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa. 6 On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili. 7 Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal. 8 I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Dar a div. Tento príbeh je v čomsi modelový. Prináša vysvetlenie otázky, na čom sa vlastne zakladá naša viera. Je založená na predpokladoch, ktoré vyplývajú z nás samých, ktoré si prinášame na svet a patria k ľudskej prirodzenosti? Je založená na nejakých našich vlastných zbožných túžbach a očakávaniach? Povedané slovami príbehu: Idú ženy k hrobu v samozrejmom očakávaní, že sa niečo zásadné stane, čo bude víťazným a pochopiteľným zavŕšením udalostí s Ježišom? Nie. Ženy idú k hrobu v celej ľudskej bezradnosti. Keď sa im dostane uistenia, že Ježiš vstal, utekajú, naplnené hrôzou a od hrôzy mlčia. Tá správa v nich nemá na čo nadviazať, nemá žiadnu logiku, do ničoho im nezapadá. Ak viera neskôr vznikne, vznikne iba suverénnym Ježišovým pôsobením, nie z ľudských predpokladov. Martin Luther by povedal, že to prvé v našom živote nie je naša túžba po Bohu, spasení a večnosti, ale to prvé v našom živote je stratenosť v sebe samých, nezáujem a neschopnosť milovať Boha a odovzdať sa Mu. Ježiš musí ľudskú dušu presvedčiť o Božej suverenite a o Svojom víťazstve. Musí ju zlomiť pre Seba, nahovoriť si ju pre Seba, pritiahnuť k Sebe. Viera nie je náš produkt, je to Boží dar a div. Takto sa pozeraj aj na svoju vieru!
Modlitba: Odpusť, Bože, keď si robím zásluhy kvôli viere, alebo sa kvôli nej vyvyšujem. Ďakujem, že si ju dal aj mne a prosím, udržiavaj ma v pokore, aby sa vo mne viera udržala. Ďakujem za milosť, ktorá prišla bez mojich zásluh. Amen.
Pieseň: ES 459
Autor: Ivan Eľko

Lebo, hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Izaiáš 60,2
Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé včasráno prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Marek 16,1-4

1.Korinťanom 15,1-11 :: 1.Korinťanom 15,(12-18)19-28 :: Modlíme sa za: Organizáciu Ježiš pre každého