Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.6.2022

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13

Rímskym 11,(32)33-36
(32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.) 33 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. 34 Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? 35 Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

Pre Neho byť cťou vo večnosti. Toto by mala byť jediná túžba kresťana. Žiť tak, ako nám náš stav prikazuje: ako Božie deti. Pre Neho byť cťou vo večnosti. Sviatok Svätej Trojice, ktorý práve dnes svätíme, podčiarkuje, že Pán Boh je nevysvetliteľné tajomstvo. Vysoko prevyšuje všetky možnosti našej ľudskej predstavivosti a ľudského myslenia. Biblia to vyjadruje slovami údivu – žasnutia: „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho“ (R 11,33). Trojjediný Boh nám vo Svojej dobrote a múdrosti poodhalil tajomstvo Svojej vôle, a tým nás vo Svojej veľkej láske oslovuje ako priateľov. Koná tak s cieľom, aby sme s Ním žili v spoločenstve – vo vzťahu dôvery, lásky, úcty a poslušnosti voči Nemu. Vzdajme Mu česť svojou chválou a spoločne volajme: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy“ (Iz 6,3)! Ak nás poháňa akýkoľvek iný dôvod, než jednoduchý pohľad na slávu Pánovu, vedzme, že „nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.“ Ak si kresťan, si „od Boha“, a tak ži pre Boha! Nikdy pre nič nebude vaše srdce biť tak mocne, ako pre Neho. Láska k Nemu je tvoj i môj prúd života.
Modlitba: Bože, si úžasný, nádherný a mocný! Odpusť, že na to v bežnom živote málo myslíme. Prenikaj nás Kristovým Duchom, aby bol každý náš deň naplnený Tvojou prítomnosťou, nádherou a mocou! Amen.
Pieseň: ES 182
Autor: Miroslav Jäger

Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine. 2.Mojžišova 23,2
Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je Hlava. Efezským 4,15

Ján 3,1-8(9-13) • Izaiáš 6,1-8(9-13) • Žalm 93 •  Modlíme sa za: Rodinné spoločenstvo