Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.8.2020

Marek 6,14-29
14 Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, lebo Jeho meno bolo už známe; hovorilo sa: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobí v Ňom zázračná moc. 15 Iní hovorili: To je Eliáš, iní zase hovorili: To je prorok ako niektorý z prorokov. 16 Keď to však počul Herodes, povedal: Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych. 17 Herodes totiž dal zlapať Jána a v putách uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu, 18 a Ján bol povedal Herodesovi: Nie ti je dovolené žiť so ženou bratovou. 19 Preto Herodias zanevrela na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako rád ho počúval. 21 Prišiel však vhodný deň, keď Herodes svojim hodnostárom a vysokým dôstojníkom a popredným Galilejcom vystrojil hostinu na svoje narodeniny. 22 Vtedy vstúpila dcéra onej Herodiady, tancovala a zaľúbila sa Herodesovi a jeho spoluhodovníkom. Kráľ povedal dievčaťu: Zažiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti; 23 aj sa jej zaprisahal: Čo si len zažiadaš, dám ti, až do polovice svojho kráľovstva. 24 Ona vyšla a spýtala sa matky: Čo si žiadať? Odvetila jej: Hlavu Jána Krstiteľa. 25 Hneď sa poponáhľala ku kráľovi a predniesla mu svoju žiadosť: Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa. 26 Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom nechcel jej odrieknuť. 27 Kráľ teda ihneď poslal kata s rozkazom priniesť hlavu Jánovu. Ten odišiel, sťal ho vo väzení, 28 priniesol jeho hlavu na mise a odovzdal ju dievčaťu, dievča ju dalo zas materi. 29 Keď to počuli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕtvolu a vložili do hrobu.

Čím je pre Teba Ježiš? Situácie, kedy si zmýlime niekoho s inou osobou, bývajú väčšinou komické. Možno niekoho oslovíme, lebo si myslíme, že dotyčný je naozaj ten, za koho ho pokladáme. Aj v našom evanjeliu vidíme, že Ježiša dokonca pokladali za Eliáša alebo za iného z prorokov. Herodes si dokonca myslel, že Ján Krstiteľ, ktorému dal na žiadosť Herodiady sťať hlavu, vstal z mŕtvych. O Ježišovi kolovali rôzne názory aj zo strany iných ľudí. Nevidia v Ňom iba znovu prichádzať Jána Krstiteľa, ale aj Eliáša alebo niektorého zo starozákonných prorokov. Z týchto úsudkov vidieť, že ani jeden z nich nepoukazuje na Ježiša, ako na zasľúbeného Mesiáša. Nemali jasno v tom, čím Ježiš naozaj je! Otázka pre nás dnes znie: Ako je to s nami? Pridáme sa aj my k názorom ľudí z evanjelia, alebo dokonca dnešných ľudí, ktorí majú Ježiša len za nejakého dobrého učiteľa, liečiteľa, či idealistu, ktorý zomrel za svoje ideály…? Vo svojom živote máme dosť situácií na to, aby sme mohli vyznať, čím je pre nás Ježiš: Božím Synom, Spasiteľom, Priateľom! Nech to počuje tento svet!
Modlitba: Duchu Svätý, daj nám pravé poznanie Krista. Daj nám Ho vyznávať ale aj žiť. Daj, nech je pre nás skutočným Pánom a Spasiteľom, ktorý riadi náš život. Amen.
Pieseň: ES 451
Autor: Tibor Molnár

Všimni si úpenlivé volanie Svojho služobníka a vzdychy Svojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k tebe volať. 1.Kráľov 8,52
Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Ján 14,14

1.Korinťanom 10,23-31 :: Modlíme sa za: Skalica (My)