Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.1.2020

Marek 2,23-28
23 Raz v sobotu šiel obilným poľom a Jeho učeníci idúcky začali vymŕvať klasy. 24 Tu Mu farizeji povedali: Pozri! Prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené? 25 A On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali nedostatok a boli hladní? 26 Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť, jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu? 27 Povedal im teda: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu; 28 preto je Syn človeka pánom aj nad sobotou.

Trefa do čierneho. Riadime sa slovami Písma? Ako veriaci ľudia by sme zrejme mali odpovedať kladne. A ešte lepšie je, ak o tom svedčí nielen naša odpoveď na túto otázku, ale aj realita nášho života. Ako kresťania by sme sa mali riadiť Božími pravidlami. Tie predsa hovoria o tom, ako by sme mali žiť už tu a teraz, na tejto zemi. Božie pravidlá prinášajú hodnoty Božieho kráľovstva do tohto sveta a do našich vzťahov. To je niečo, čo ako dnešní kresťania potrebujeme prinášať tomuto svetu. Do chaosu – Boží pokoj. Do zúfalstva – nádej, do samoty – zvesť o Božej láske. – – Problém nastáva vtedy, keď sa pri prinášaní Božieho kráľovstva do tohto sveta „netrafíme“ tak celkom „do čierneho“. Vtedy sa zo slov o láske stane obyčajná morálka. Zo slov o slobode Božích detí len ďalšie zväzujúce pravidlá. A namiesto prinášania zvesti začneme ľuďom akurát tak „búchať Bibliu o hlavu“. Vtedy sa potrebujeme zastaviť a prosiť Ducha Svätého, aby nás naučil hľadať pravý význam Kristových slov a vidieť to podstatné. Potrebujeme sa učiť pozerať sa na tento svet Jeho očami. Očami lásky, ktorá išla až na kríž.
Modlitba: Ďakujeme, Bože za Tvojho Ducha, ktorý nám pripomína všetko, čo si povedal. A nielen pripomína. On nás oslobodzuje a posilňuje. Odpusť, keď Ho ignorujeme a daj nám srdce ochotné poslúchať Ťa v láske a slobode. Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Samuel Velebír

Všetci, čo ťa opúšťajú, budú zahanbení, lebo opustili prameň živej vody – Hospodina. Jeremiáš 17,13
Ježiš hovorí: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium! Marek 1,15

Skutky apoštolov 10,37-48 :: Modlíme sa za: Dunajská Lužná (Ba)