Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.4.2020

2. slávnosť veľkonočná

Marek 16,9-20
9 A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. 10 Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. 11 Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili. 12 Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. 13 Aj títo šli oznámiť to ostatným; ale ani im neuverili. 14 Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného. 15 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, 18 hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. 19 Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej. 20 Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.

Veríte? Pán Ježiš sa ukazuje aj jedenástim. No neprišiel im povedať, akí sú výborní ani aké je výborné, že si spolu posadali za jeden stôl, prípadne, že si na Neho spomínajú, ako to bolo, keď bol s nimi. Iste, ak by si boli úprimne zaspomínali na spoločné časy, prišli by na to, že im povedal, ako to s Ním bude. Pán Ježiš prišiel karhať ich nedôveru a – to je dôležité – tvrdosť srdca. Všetko sa však mení prítomnosťou Pána Ježiša. Je s nimi a posiela ich do celého sveta. Posiela ich kázať evanjelium všetkému stvoreniu. Pominula sa tvrdosť srdca a sú vyslaní oslobodzovať ľudí zo zajatia hriechu. – – Bratia a sestry, uverili ste? Veríte v evanjelium nášho Pána, Ježiša Krista? Nemáte sa na čo vyhovoriť. Iba tvrdosť vášho srdca je prekážkou. Pre veriacich a pokrstených je tu spása, ale pre neveriacich – odsúdenie. To je hlavné posolstvo, ktoré musia ľudia počuť. Nie to, čo dokážeme hovoriť o druhom, aby sme ho ohovorili. Nehovorme, aký je ten druhý zlý, ale rozširujme evanjeliovú zvesť nášho Pána Ježiša Krista! Zomrel za všetkých ľudí. Našou misiou je byť s Pánom Ježišom a kázať evanjelium.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si prítomný v našich životoch, aj keď Ťa nevidíme. Odpusť naše hriechy. Odním ich od nás, nech lepšie vnímame, že si s nami. Nech o Tebe prirodzenejšie svedčíme a nech hovoríme o druhých ľuďoch s požehnaním a láskou, aj keď sú na nás zlí. Amen.
Pieseň: ES 251
Autor: Ján Brozman

Keď potom Jákob pokračoval v ceste, stretli ho Boží anjeli. 1.Mojžišova 32,2
Ale anjel povedal ženám: Rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Matúš 28,5.7

Lukáš 24,13-45 :: 1.Korinťanom 15,50-58 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš – Palúdzka (Lo)