Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.6.2020

1.Kráľov 2,1-12
1 Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: 2 Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana, ale ty buď silný, buď mužom! 3 Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu Hospodinovi, kráčajúc po Jeho cestách, zachovávaj Jeho ustanovenia, prikázania, právne nariadenia a svedectvá tak, ako sú napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo budeš robiť, a všade, kdekoľvek sa obrátiš, 4 a aby Hospodin splnil svoj sľub, ktorý mi dal: Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú chodiť verne predo mnou celým srdcom a celou dušou, nevyhladia mužského nástupcu z trónu Izraela. 5 Aj to vieš, čo mi urobil Jóáb, syn Cerújin, čo urobil dvom veliteľom izraelských vojsk: synovi Nérovmu Abnérovi a synovi Jeterovmu Amásovi, keď ich zavraždil, a krv, určenú na boj, prelial v mieri; poškvrnil bojovou krvou opasok na svojich bedrách a obuv na svojich nohách. 6 Urob podľa svojej múdrosti, ale jeho šedinám nedaj v pokoji zostúpiť do záhrobia. 7 Synom Barzillaja Gileádskeho preukáž priazeň tým, že budú medzi tvojimi spolustolovníkmi, lebo mi práve tak vyšli v ústrety, keď som utekal pred tvojím bratom Absolónom. 8 No s tebou je aj Šimeí, syn Benjamínca Géru z Bachúrímu. Ten ma hanebne preklínal v deň, keď som šiel do Machanajimu, ale prišiel mi v ústrety k Jordánu, takže som mu prisahal na Hospodina: Neusmrtím ťa mečom. 9 Ty ho však nenechaj bez trestu, veď si múdry muž, a vieš, čo s ním urobiť, aby si zoslal jeho šediny v krvi do podsvetia. 10 Potom Dávid usnul so svojimi otcami a pochovali ho v Dávidovom meste. 11 Dávid kraľoval nad Izraelom štyridsať rokov. V Chebróne sedem a v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.
12 Potom si Šalamún zasadol na trón svojho otca Dávida a jeho kráľovstvo sa veľmi upevnilo.

Dávidov testament. Každému z nás sa raz priblíži čas smrti. Myslíme na to? Pripravujeme sa na tú chvíľu? Mnohí si povedia: áno, už som dal do poriadku deti, podelil som celý majetok, na cintoríne mám už hrobku, aby deti nemali starosti, už môžem pokojne zomrieť. Pozrime sa však na Dávida, aké sú jeho posledné pokyny pred smrťou: 1. Rozkazom pripravuje syna na svoj odchod. „Idem cestou každého pozemšťana“ (v. 1-2a). Uvedom si to! Nič mimoriadne! – My sa často bojíme zomierajúcemu spomenúť jeho odchod a naivne ho uisťujeme, že sa to ešte zlepší. 2. „Ale ty buď silný, buď mužom!“ (v. 2b). Prevezmi na seba moju úlohu, pokračuj v tom, čo som nestihol dokončiť! 3. „Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinovi, kráčajúc po jeho cestách, zachovávaj Jeho ustanovenia, prikázania… drž sa Božieho Slova“ (v. 3a). Prečo? „…aby si mal úspech vo všetkom, čo budeš robiť a všade, kdekoľvek sa obrátiš, a aby Hospodin splnil Svoj sľub, ktorý mi dal“ (v. 3b-4). 4. „Urob poriadok podľa múdrosti, ktorá ti bola daná“ (v. 5-9).
Modlitba: Pane, v pokore prosíme, pomôž nám, aby sme sa zodpovedne pripravovali na odchod z tejto časnosti k Tebe do večnosti a pomôž nám, aby sme vedeli aj naše deti správne pripraviť na život po našom odchode. Aby si mohol aj pri nich plniť Svoje zasľúbenia o požehnaní.
Pieseň: ES 560
Autor: Jelka Petričová

No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prosieb. Zachariáš 12,10
Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Rimanom 8,26

Ján 14,7-14 :: Modlíme sa za: Plavé Vozokany (Dn)