Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.8.2020

Marek 6,30-44
30 Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili. 31 Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. 32 Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale mnohí ich videli odchádzať a dozvedeli sa, kam, preto zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich. 34 Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému. 35 Keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k Nemu učeníci a hovorili: Kraj je pustý a už je mnoho hodín; 36 rozpusť ich, nech idú po okolitých osadách a dedinách a nakúpia si niečo jedla. 37 Ale On im povedal: Vy im dajte jesť. Odpovedali Mu: Či máme ísť nakúpiť chleba za dvesto denárov a dať im jesť? 38 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte pozrieť! A keď pozreli, povedali: Päť, a dve ryby. 39 Vtedy kázal im všetkým posadať si po skupinách do zelenej trávy. 40 I posadali si v radoch po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom, aby im podávali; aj obe ryby podelil všetkým. 42 A všetci jedli a nasýtili sa. 43 A ešte aj zvyškov nazbierali dvanásť plných košov, aj z rýb. 44 Tých však, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Boh nás nasycuje láskou! Keď sa učeníci vrátili zo svojich ciest, na ktorých boli zmocnení Božou mocou k zázrakom, chceli Pánovi o všetkom porozprávať. Pán ich prekvapil vetou o odpočinku. Práve teraz odpočívať? Oni by chceli ďalej robiť zázraky, a nie ísť niekde do ticha od ľudí. Keďže ich ľudia dobehli, náhle bolo po odpočinku. Odrazu bolo treba urobiť zázrak. Tí istí učeníci pred niekoľkými dňami uzdravovali ľudí, robili zázraky v mene Ježiša a teraz chcú rozpustiť zástupy. Stačí sa vzdať niečoho pre druhých a zázrak majú pred očami. Nie, nemuseli teraz čakať, ako Izraelci na púšti, ktorým Boh zoslal chlieb z neba. Teraz sa stačí podeliť. V dnešnom svete je neraz nevídané, aby sa jeden podelil s druhým. Áno, aj dnes na to treba zázrak zhora. Stačí dať Ježišovi kúsok a On vo Svojom súcite a láske urobí viac, ako si dokážeme predstaviť! Prosme, nech je kresťanská láska vo svete viditeľná stále viac a viac!
Modlitba: Bože, ďakujeme, že si láska. Ďakujeme, že prebývaš v ľuďoch, čo v Teba úprimne a skutočne veria. Ďakujeme, že cez nich Svoju lásku šíriš. Prosíme, konaj ju čo najviac aj cez nás. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Tibor Molnár

Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Izaiáš 53,5
Ježiš má zomrieť za národ. A nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil dovedna rozptýlené Božie deti. Ján 11,51-52

1.Korinťanom 9,16-23 :: Modlíme sa za: Sládkovičovo (Ba)