Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.9.2020

14. nedeľa po Svätej Trojici
Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! Žalmy 103,2

Lukáš 17,11-19
11 Keď sa (Ježiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka 13 a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! 14 Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení. 15 Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; 16 padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. 17 Ježiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? 18 Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! 19 I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila.

Viac ako uzdravenie. Niekedy človek v životných ťažkostiach prosí o Božiu pomoc. Keď ju dostane, zabudne na Darcu a sústredí sa iba na dar. Vtedy mu uniká niečo veľmi dôležité. Ako v príbehu o 10 malomocných. Zdravotný stav ich vylučoval zo spoločnosti. Žili na jej okraji. Ľudia od nich bočili. Boli odsúdení na postupnú smrť. Budúcnosť nemali. Aj oni však dostali nádej a šancu. Stretli sa s Pánom Ježišom, keď prechádzal cez miesta, kde žili. Ježiš vypočul ich prosby a uzdravil ich. A to bola obrovská vec. Jeho uzdravenie znamenalo pre nich život a návrat medzi ľudí. Z periférie späť do spoločnosti. Návrat do života. Budúcnosť bola pred nimi. No deviati z desiatich zabudli na Darcu. Zabudli prísť a vzdať Bohu chválu za dar uzdravenia. Len jeden sa vrátil a prišiel sa Mu poďakovať. Cudzinec – Samaritán – si spomenul, kto im pomohol. Iba on padol Kristovi k nohám a vzdával Mu chválu. Pán Ježiš, vidiac jeho postoj, mu dáva niečo, čo je ešte viac ako uzdravenie tela. Spásu duše. – – Nestačí byť uzdravený, je potrebné byť aj zachránený. Aj dnes smiem vierou prísť a pokľaknúť pred Ním s chválou na perách. Je vzácne oslavovať Darcu a s pokorou ďakovať za každodenné dary. Tak nám neunikne to najdôležitejšie, čo máme v Pánovi: Záchranu pre večný život.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za všetko, čo pre mňa konáš. Odpusť, že mnohé si nevšímam, alebo pripisujem náhode, svojej šikovnosti, či náboženským výkonom. Očisť moje srdce, nech lepšie vnímam Tvoje dielo a ďakujem. Amen.
Pieseň: ES 343
Autor: Marián Kaňuch

Ach, Pane, Hospodine, pozri, Ty si Svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril nebesá a zem, Tebe nijaký div nie je nemožný. Jeremiáš 32,17
Ježiš pristúpil a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Matúš 28,18-20

Rimanom 8,14-17 :: Žalmy 146 :: Lukáš 19,1-10 :: Modlíme sa za: Slovenských evanjelických učiteľov