Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.1.2020

Marek 3,1-6
1 Keď zase vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku. 2 Aby Ho mohli obžalovať, dávali pozor, či ho uzdraví v sobotu. 3 I povedal človeku, ktorý mal suchú ruku: Staň si do prostriedku! 4 A spýtal sa ich: Či je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle; zachrániť život alebo zabiť? A oni mlčali. 5 Poobzeral si ich s hnevom a zarmútený zatvrdilosťou ich srdca, povedal tomu človeku: Vystri ruku! I vystrel ruku a bola mu zase zdravá. 6 Farizeji nato vyšli a hneď sa radili o Ňom s herodiánmi, že Ho zahubia.

„Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!“ Vo sviatočný deň sa nevysáva, neupratuje, nekosí… Tak to majú mnohí ľudia od malička vžité. To všetko je veľmi dobré a správne. Stačí to však na to, aby sme nejaký deň skutočne zasvätili Bohu? Všetky tie veci, ktoré sme vymenovali, sú namieste, lebo nimi vyjadrujeme istú úctu voči Pánu Bohu, ktorý tento deň posvätil na odpočinok od práce. Slová Pána Ježiša nás však upozorňujú aj na iný význam toho, čo to znamená „svätiť“. Na to, aby sme skutočne svätili nedeľu, alebo iný sviatočný deň, nestačí niečo (ne)robiť. Práve naopak. Ide o to, čo urobíme, alebo ešte lepšie povedané, čo necháme urobiť Pána Ježiša. Ak necháme Pána Ježiša prehovoriť do našich životov Svojím uzdravujúcim Slovom, potom môže byť pre nás každý deň sviatočný. Ak sa to deje, potom môžeme (rovnako, ako človek s chorou rukou) začať prežívať úplne inú kvalitu našich životov. Kvalitu nového života Božích detí. Ak sa podľa Kristových slov naučíme život zachraňovať a dobre konať na základe lásky k blížnemu a z vďaky za Božiu lásku, potom budeme v duchu a pravde svätiť každý deň, nielen sviatok.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám nedávaš iba zákazy, ale nás pozývaš do spoločenstva Božích detí. Ďakujeme, že môžeme zažívať Tvoje uzdravenie ducha, keď sa Ti otvoríme. Odpusť, že na Teba napriek tomu málo myslíme a veď nás. Amen.
Pieseň: ES 539
Autor: Samuel Velebír

Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. 1.Mojžišova 4,7
Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. 1.Timotejovi 6,11

1.Korinťanom 2,11-16 :: Modlíme sa za: Farná (Dn)