Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.10.2020

Jeremiáš 13,1-11
1 Takto mi riekol Hospodin: Choď a kúp si ľanový pás a polož si ho na bedrá, ale do vody ho neklaď! 2 Nato som podľa slova Hospodinovho kúpil pás a opásal som si ním bedrá. 3 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo po druhý raz takto: 4 Vezmi pás, ktorý si kúpil a máš na bedrách, a vyber sa, choď k Eufratu a skry ho tam v skalnej úžľabine. 5 Šiel som teda a ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Hospodin. 6 Po uplynutí viacerých dní mi riekol Hospodin: Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ pás, ktorý som ti tam kázal ukryť. 7 Nato som šiel k Eufratu, vyhrabal som a vzal pás z miesta, kde som ho ukryl, a hľa, pás bol skazený, nebol na nič súci. 8 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: 9 Takto vraví Hospodin: Podobne skazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema. 10 Tento zlý ľud, ktorý sa zdráha poslúchať moje slová, ktorý chodí v zatvrdnutosti srdca a behá za inými bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento pás, ktorý je nanič. 11 Lebo ako pás prilieha k bedrám muža, tak som vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu – znie výrok Hospodinov – aby boli mojím ľudom, menom, chválou a ozdobou, ale nechceli poslúchať.

Prosba. Nedávno ma ktosi oslovil s prosbou: „Ešte by nemusel prísť Pán Ježiš vo Svojom poslednom súde, práve teraz, keď sa mi tak darí.“ Človek má rôzne predstavy o svojom živote. Neviera je stále spojená s modlárstvom a nevernosť voči Bohu so sebeckými záujmami jednotlivcov. Prorok sa osvedčuje trestom Božím. Vidí, že nie je v moci ľudu ísť podľa Božích príkazov. „Lebo ako pás prilieha k bedrám muža, tak sa vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu – znie výrok Hospodinov, aby boli mojím ľudom, menom, chválou a ozdobou, nechceli poslúchať“ (v. 11). Aj my, ľudia, ktorí chceme tvoriť cirkev Kristovu, máme neraz svoju cestu. Pred tvárou živého Boha padáme pre osobné záujmy, prízemnosť vlastných životných cieľov, ktoré sa stávajú len prázdnymi idolmi. Aj nás by Pán Boh mohol súdiť a zavrhnúť vo Svojom hneve, ale v Kristovi Ježišovi sa nám aj dnes zjavil Svojou milosťou. – – Vďaka, Pane náš, buď s nami aj dnes. (
Modlitba: Príď, Pane Ježišu! – voláme s Pavlom. Príď, kedy to Ty uznáš za vhodné. Veď žiť s Tebou je lepšie, než ten najväčší úspech! Ďakujeme, že už teraz môžeme prežívať vzťah s Tebou – ten predobraz neba. Amen.
Pieseň: ES 696
Autor: Ivan Bojna

Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka! Kazateľ 12,13
Peter sa teda ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Skutky apoštolov 10,34-35

Veľpieseň 8,4-7 :: Modlíme sa za: Vranov nad Topľou (Šz)