Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.4.2020

1.Korinťanom 15,1-11
1 Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, 2 a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 3 Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem 4 a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, 5 i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, 6 potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. 7 Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom 8 a zo všetkých poslednému – ako nedochôdčaťu – ukázal sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. 10 Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. 11 Preto, či ja či oni tak kážeme, a tak ste uverili.

Nasledovníci Majstra z Nazareta pocítili prehru Jeho smrťou na Golgote. No na tretí deň po Jeho smrti, v to veľkonočné ráno, sa rozniesla nová radostná správa: „On vstal z mŕtvych!“ Apoštol Pavel o niekoľko rokov neskôr pripomína korintským toto evanjelium, na ktorom stojí celé kresťanstvo. Toto pripomenutie platí aj pre nás v dnešnej dobe. Ako kresťania máme žiť s myšlienkou, že Pán Ježiš prišiel na svet, položil Svoj život za nás ako obeť za naše hriechy, ale potom vstal z mŕtvych a v Ňom máme večný život! Bez vzkriesenia by bola naša viera zbytočná. Vzkriesenie Pánovo dáva nádej nám všetkým. Ukázal sa mnohým nasledovníkom. Ich smútok sa zmenil na radosť. Nikoho z tých, ktorí Ho zapreli alebo v kritickej chvíli opustili, nezatratil, ale povolal ich k novému životu v spoločenstve s Ním. Aj Pavel s pokorou vyznáva, akej milosti sa mu od Pána dostalo, keď vniesol do jeho života zmenu. Z prenasledovateľa cirkvi sa stal vyznávačom Ježiša Krista a Jeho apoštolom. Aj nás Pán Boh povolal evanjeliom, buďme za to vďační! Iba z milosti Božej sme tým, čím sme. V tomto evanjeliu zotrvajme a toto evanjelium si pripomínajme i v dnešnej dobe!
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, za Tvoju lásku, ktorá Ťa viedla do hrobu a za Tvoju moc, ktorá priniesla vzkriesenie. Odpusť, keď sa pozerám na život, akoby vzkriesenia nebolo a žijem len pre túto zem. Daj mi tvoju myseľ, nech jasne rozoznávam večné pravdy a nechám sa nimi viesť. Amen.
Pieseň: ES 543
Autor: Rado Grega

Blízko je moja spravodlivosť, vychádza moja spása a moje rameno bude súdiť národy. Izaiáš 51,5
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petrov 1,3

Ján 20,1-10 :: Modlíme sa za: Liptovský Ondrej (Lo)