Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.6.2022

Sudcovia 1,27 – 2,5
27 Menašše nevyhnal obyvateľov Bét-Šeánu a nepodmanil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jibleámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megidda a jeho dediny; a tak ostali Kanaánci bývať v krajine. 28 No keď Izrael zosilnel, donútil Kanaáncov k robotám; ale vyhnať ich nevládal. 29 Efrajim nevyhnal Kanaáncov, ktorí bývali v Gézere; Kanaánci zostali bývať uprostred neho v Gézere. 30 Zebulún nevyhnal obyvateľov Kitrónu, ani obyvateľov Nahalólu, tak zostali Kanaánci bývať uprostred neho a museli nútene pracovať. 31 Ašér nevyhnal obyvateľov Akka, ani obyvateľov Sidónu, Achlábu, Achzíbu, Chelby, Afiku a Rechóbu. 32 Tak Ašérovci ostali bývať uprostred domorodých Kanaáncov; lebo ich nevládali vyhnať. 33 Naftálí nevyhnal obyvateľov Bét-Semeša, ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval uprostred domorodých Kanaáncov, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli nútene pracovať. 34 Amorejci vytlačili Dánovcov do pohoria a nedovolili im zísť do údolia. 35 Tak ostali Amorejci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saalbíme; ale ruka Jozefovho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať. 36 Územie Amorejcov sa rozprestieralo od Akrabímskeho výstupu, od Sely nahor.
2, 1 Anjel Hospodinov šiel z Gilgálu nahor do Bóchímu. Riekol: Vyviedol som vás z Egypta a priviedol do zeme, ktorú som prísahou zasľúbil vašim otcom. Povedal som: Nezruším nikdy svoju zmluvu s vami; 2 no vy nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny, ale zbúrajte ich oltáre. No vy ste neposlúchli môj rozkaz. Čo ste to urobili? 3 Teraz vám hovorím: Nevyženiem ich spred vás; stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia vám budú osídlom. 4 Keď anjel Hospodinov povedal tieto slová všetkým Izraelcom, ľud začal nahlas plakať. 5 Preto nazvali to miesto Bóchím a obetovali tam Hospodinovi.

Kompromisy. Izraeliti zo zasľúbenej krajiny vyhnali pôvodných obyvateľov len čiastočne. Mali na to rôzne dôvody. Možno sa im do toho nechcelo, veď to vôbec nebolo jednoduché! Možno sa im zdalo výhodné využívať Kanaáncov na nútené práce alebo ich, ako čítame, v niektorých prípadoch ani vyhnať nedokázali. Nad to všetko, Izraeliti neposlúchli ani Boží príkaz: zbúrať oltáre pohanských božstiev. Dôsledky boli nesmierne. Hospodin sa nahneval a oznámil Svojmu ľudu, že im pôvodné obyvateľstvo vyhnať už nepomôže a že sa pre nich stanú so svojimi pohanskými bohmi trvalým zdrojom nebezpečenstva a pokušenia. Keď si vyvolený ľud uvedomil svoju chybu, vtedy ešte plakal. Z dejín izraelského národa vieme, že pôvodné obyvateľstvo Kaanánu po čase Izrael naozaj priviedlo na pokraj odpadnutia od Boha. V obdobiach najväčšieho duchovného úpadku Izraeliti klesli dokonca tak hlboko, že podľa vzoru pohanov prinášali detské obete. – – Je to hrozivý príklad toho, čo sa môže stať, keď veriaci človek robí kompromisy s týmto svetom… Následky môžu byť ďalekosiahle a devastačné. Dajme si pozor, brat, sestra, aby sme z Pána Ježiša Krista nespustili oči! Vždy, keď padneme, vyznajme svoje viny a vráťme sa k Nemu! Veď On priniesol zmierenie s Hospodinom krvou na kríži.
Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si jediný skutočný Boh! Odpusť, že si napriek tomu robím bôžikov a žijem v kompromise so svetom. Oddeľ si ma pre seba Svojím Svätým Duchom! Amen.
Pieseň: ES 94
Autor: Martin (Miti) Kováč

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Žalm 127,1
Som presvedčený, že Ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Filipským 1,6

Izaiáš 43,8-13 •  Modlíme sa za: Liptovský Ondrej (LOS)