Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.7.2020

1.Kráľov 19,19-21
19 Eliáš odišiel odtiaľ a stretol Elízea, syna Šáfátovho. Práve oral. Mal pred sebou dvanásť záprahov a sám bol za dvanástym. Keď Eliáš prechádzal popri ňom, hodil na neho svoj plášť. 20 Ten zanechal voly, pobehol za Eliášom a povedal: Dovoľ mi, prosím, pobozkať otca a matku, potom prídem za tebou. Odvetil mu: Len choď, vráť sa, veď čože som ti urobil? 21 Nato sa odvrátil od neho, vzal záprah volov, zabil ho, a keď uvaril mäso na postroji pre voly, dal ľudu a jedli. Potom vstal, odišiel za Eliášom a posluhoval mu.

Aj uprostred povinností počujme Boží hlas! Nepripomína vám to niečo? Akoby sa biblické udalosti opakovali. Aj neskôr, keď Pán Ježiš povoláva Svojich učeníkov, akoby sa dialo niečo veľmi podobné. Elizeus hneď opúšťa svoj dobytok, obetuje ho, páli jarmo zo záprahu a nasleduje proroka Eliáša. Učeníci zase hneď zanechávajú svoje siete a nasledujú Pána Ježiša. Učeníci i Elizeus mali predtým svoju prácu a zázemie. Boli zaujatí lovením alebo oraním. Ich srdcia však boli otvorené Božiemu volaniu. Dokázali ho počuť aj uprostred svojich povinností a starostí. Elizeus hneď pochopil, čo znamená prehodenie Eliášovho plášťa na jeho plecia. Učeníci počuli Ježišovo Slovo, ktoré ich volalo, aby sa stali rybármi ľudí. – – Aj my máme svoje povolania, záujmy, starosti a plány. Dokážeme aj uprostred nich ešte vnímať Božie volanie? Nie sme nimi až príliš zaujatí a možno už ani nevnímame, ako okolo nás prechádza Pán a má pre nás veľkú úlohu? Počujeme Jeho hlas uprostred nášho farárčenia, učenia, roboty, povinností a každodennej naháňačky? Čo ak má Pán pre nás aj dnes podobnú úlohu, akú mal pre Elizea alebo učeníkov? Neprepočujme Jeho volanie!
Modlitba: Pane, ďakujeme, že sa nám prihováraš. Ďakujeme, že nás pozývaš do služby. Odpusť, ak máme svoje modly – veci, ktorým veríme viac, než Tebe. Či už je to práca, peniaze, šport, zlozvyky… Daj srdce ochotné konať, čo sa Ti páči. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Ondrej Majling

Hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, čo hovoria: Oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky. Jeremiáš 33,11
Ježiš im povedal: „Môžu sa azda svadobní hostia na svadbe postiť v prítomnosti ženícha? Kým je ženích s nimi, nemôžu sa postiť.“ Marek 2,19

Rimanom 9,14-23(24-26) :: Modlíme sa za: Rankovce (Ko)