Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.1.2020

Marek 3,7-12
7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru a nasledoval Ho veľký zástup z Galiley; a podobne z Judska, 8 Jeruzalema, Idumey, zo Zajordánska, aj z okolia Týra a Sidona prišiel veľký zástup k Nemu, lebo počuli o Jeho skutkoch. 9 I povedal učeníkom: Pripravte mi loďku, aby ma zástup netlačil. 10 Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, ktorí na niečo trpeli, tisli sa k Nemu, aby sa Ho dotkli. 11 A aj posadnutí démonmi, ako Ho zbadali, padali Mu k nohám, kričali a volali: Ty si Syn Boží! 12 Ale On im prísne prikázal, aby nikomu nepovedali, kto On je.

Oslovuje celý svet. Aj keď sa Ježiš chcel trochu utiahnuť do súkromia, aby sa ukryl pred nenávisťou farizejov a herodiánov (pozri text zo včera), veľmi sa Mu to nepodarilo. Nasledoval Ho celý zástup ľudí zblízka, ale aj zďaleka. Akoby aj nie! Svojimi kázňami a ešte viac Svojimi skutkami oslovoval každého, kto o Ňom počul. Niekedy sa usmievam nad konaním farizejov, ako na jednej strane ostro vystupovali proti Nemu, ba chceli Ho aj zlikvidovať, no na druhej strane i oni boli zvedaví na to, kto je a čo robí (napr. L 5,17). Naozaj oslovoval každého, kto sa o Ňom dopočul. – – Dnes Kristus posiela nás, aby sme niesli Jeho posolstvo, Jeho evanjelium do celého sveta. On chce svet osloviť cez nás, Svoju cirkev: 1. Pýtajme sa sebakriticky, akým oslovením pre našu spoločnosť je dnes naša Evanjelická cirkev? Čo robíme my osobne pre to, aby to bolo lepšie? 2. Ako oslovuje náš cirkevný zbor naše okolie, naše mesto, našu dedinu, či región? Čím prispievam ja osobne k tomu, aby bol príťažlivejší a aby v ňom našli ľudia svoj duchovný domov? 3. Akým oslovením pre svojich blízkych, priateľov a známych som – ako nasledovník Pána Ježiša Krista – ja sám a čo robím pre to, aby aj cez môj život mohli iní spoznať živého a mocného Pána a Boha?
Modlitba: Aká je to len výsada pokračovať v diele, ktoré si začal na tejto zemi Ty, Pane Ježišu! Prosíme, daj nám silu byť tými, ktorí sa neboja byť svetlom evanjelia pre svoje okolie a pomáhaj nám žiť život hodný mena kresťan. Amen.
Pieseň: ES 261
Autor: Ľubo Beňo

Hospodin mu však povedal: Upokoj sa! Neboj sa, nezomrieš. Gideón tam postavil oltár na počesť Hospodinovi a nazval ho: Hospodin je pokoj. Sudcov 6,23-24
Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Hebrejom 4,16

Rimanom 8,26-30 :: Modlíme sa za: Galanta (Ba)