Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.5.2020

1.Timotejovi 3,1-13
1 Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. 2 Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, 3 nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. 4 Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 6 Nech to nie je nováčik vo viere, aby sa nenadúval a neprepadol diablovmu súdu. 7 A musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo (cirkvi), aby sa nedostal do rečí a neprepadol osídlu diablovmu. 8 Podobne diakoni (nech sú) čestní, nie dvojtvárni v reči, ani nie príliš oddaní vínu, ani nie žiadostiví nečistého zisku. 9 Tajomstvo viery nech zachovávajú v čistom svedomí. 10 Ale aj oni sa majú najprv osvedčiť a (len) potom konať diakonskú službu, ak sú bez úhony. 11 Podobne ich ženy (nech sú) čestné, nie ohováračné; striezlivé a vo všetkom verné. 12 Diakoni nech sú mužmi jednej ženy a nech sa dobre starajú o deti a domácnosť. 13 Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, nadobudnú si dobré meno a veľkú dúfanlivosť vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Vernosť v službe. Božie Slovo je absolútne, nemeniace sa: „Verná je to reč“. Nezmeniteľné ľuďmi. Platí pre všetkých a všetky cirkvi vo všetkých dobách, aj dnes. Apoštol dáva dôraz „verná to reč“. Niet špekulácie alebo manipulácie. V Ňom hovorí živý Boh a neexistuje žiadne ľudské „ale”! Pavol tu objasňuje – otvára podmienky, ktoré sú potrebné na ustanovenie starších a služobníkov v cirkvi a zboroch. „Biskup“ znamená „dozorca – Episcopus“, služobník, ktorý má za úlohu starostlivosť o čisté vyučovanie Božieho Slova! Praktické žitie tohto Slova má byť viditeľné v jeho osobnom živote, v rodinnom živote: „…a musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo cirkvi!“ Aby pri ňom bolo aj fyzicky viditeľné Božie dielo. Služobník chce poznať Božiu vôľu vždy, vhod aj nevhod, aby bol jeho službou oslávený Hospodin. Modlí sa, vzdáva sa svojej predstavy a hľadá pravdu v Božom Slove. Aby to bolo na posilnenie tým, ktorým slúži, aj jemu samému. Lebo pravda oslobodzuje od vlastnej nadradenosti a vlastnej dokonalosti. Kresťan musí žiť tak, ako sa páči Bohu a nie ľuďom. Len vtedy môže byť pre cirkev, zbor, rodinu pilierom – stĺpom živého Boha a oporou pravdy! – – Pane, ďakujeme Ti, že Tvoje Slovo je pravda, ktorá nás vedie po ceste k večnosti. Amen.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoje Slovo. Ďakujem, že je živé a mocné. Ďakujem, že môžem zakúšať jeho oslobodzujúcu moc. Odpusť, že niekedy ho zanedbávam a daj mi novú lásku k Tebe a Tvojmu slovu. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Dušan Valko

Hospodin nás vypočul, pozrel na naše poníženie, námahu a útlak. 5.Mojžišova 26,7
Či sa Boh nezastane Svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? Lukáš 18,7

Zjavenie Jána 5,6-14 :: Modlíme sa za: Mýto pod Ďumbierom (Zv)