Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.6.2022

Sudcovia 2,6-23
6 Keď Józua prepustil ľud, Izraelci odišli, každý do svojho dedičného podielu, aby zabrali krajinu. 7 Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas, čo žil Józua a starší, ktorí prežili Józuu a videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré vykonal pre Izrael. 8 Józua, syn Núnov, služobník Hospodinov, zomrel vo veku stodesať rokov. 9 Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat-Cherese, na pohorí Efrajimskom, severne od vrchu Gáaš. 10 Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. 11 Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a slúžili baalom. 12 Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, klaňali sa im, a tak hnevali Hospodina. 13 Keď opustili Hospodina a slúžili Baalovi a aštartám, 14 vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ho do rúk plieniteľom, ktorí ich plienili, a odovzdal ich do rúk okolitým nepriateľom, takže nemohli už obstáť pred svojimi nepriateľmi. 15 Kedykoľvek vytiahli, ruka Hospodinova v zlom zasiahla proti nim, ako im pohrozil Hospodin a ako im prisahal; i dostali sa do veľkej úzkosti. 16 Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk plieniteľov. 17 No ani svojich sudcov neposlúchali, ale oddávali sa iným bohom a klaňali sa im. Rýchlo odbočili z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, poslušní prikázaniam Hospodinovým. Nepočínali si tak. 18 Keď im Hospodin vzbudil sudcov, Hospodin bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Hospodin sa zľutovával nad nimi pre ich vzdychy pred ich utláčateľmi a sužovateľmi. 19 Ale akonáhle sudca zomrel, znova konali horšie ako ich otcovia, chodili za inými bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Neupustili od svojich skutkov a od tvrdohlavého počínania. 20 I vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a On hovoril: Pretože tento národ prestúpil moju zmluvu, ktorú som ustanovil ich otcom, a neposlúchli môj hlas, 21 ani ja nevyženiem spred nich ani jeden z národov, ktoré Józua pri svojej smrti zanechal, 22 a to preto, aby som nimi vyskúšal Izrael, či sa budú pridŕžať ciest Hospodinových a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. 23 Tak ponechal Hospodin tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nedal ich Józuovi do rúk.

Nie sme o nič lepší, než Izraeliti… Po Józuovej smrti sa Izrael od Hospodina odklonil. Ako to, že v ďalšej generácii nič nevedeli o Bohu a Jeho činoch? (v. 10). Zlyhala generácia, ktorá neodovzdala poznanie Boha ďalej? Alebo zlyhala tá nová, keď Hospodina vytesnila zo svojho života? Každopádne výsledkom bolo, že ľudia robili, „…čo sa nepáčilo Hospodinovi…“ (v. 11-12). Dôsledkom bolo, že Hospodin vzplanul hnevom voči Izraelu, „…takže nemohli už obstáť pred svojimi nepriateľmi“. Mohlo to dopadnúť aj inak? Mohlo, keby nezabudli na Hospodina… Toto by mohol byť koniec príbehu: Dobre im tak, nevercom jedným! To však nie je koniec príbehu. Boh bol znova iniciatívny. Nie v tom, aby ich definitívne odsúdil, ale aby ich pozdvihol: „Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili…“ (v. 16). Tak snáď konečne zahanbene uznali, že zhrešili a v pokore sa vrátili k Bohu. Nie! Oni aj tak pokračovali vo svojich hriechoch! Ako je to možné? Nikdy som nerozumel týmto opisom správania Izraela. Prišlo mi to trochu zjednodušené a prehnané. Ako by sa národ mohol správať takto nerozumne…? – – Pandémia mi otvorila oči. Sme my, vari, lepší? Vieme, čo je správne, a predsa nedodržiavame pravidlá, ktoré majú chrániť nielen nás, ale aj našich blízkych. Nebuďme ako Izrael tých čias! Poučme sa! Vráťme sa v pokání k Bohu!
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu! Odpusť, že ju zneužívame a daj nám srdcia ochotné nasledovať Ťa a očisťovať sa, keď zhrešíme. Premieňaj a posilňuj nás, aby sme znova neupadali do hriechu! Amen.
Pieseň: <a href="http://audio.evav.