Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.8.2020

Marek 7,1–16
1 I zhromaždili sa k Nemu farizeji a niekoľkí zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema. 2 Keď videli, ako niektorí z Jeho učeníkov jedia chlieb s nečistými, to jest neumytými rukami – 3 farizeji a všetci Židia totiž zachovávajú podanie starších a nejedia skôr, kým si po zápästie neumyjú ruky; 4 alebo keď prídu z trhu, nejedia, dokiaľ sa neočistia; a sú ešte mnohé iné veci, ktoré prevzali a zachovávajú: oplachovanie pohárov, krčiažkov, medených nádob 5 – spýtali sa Ho farizeji a zákonníci: Prečo sa Tvoji učeníci nepridŕžajú podania starších, ale jedia chlieb s nečistými rukami? 6 Odpovedal im: Dobre prorokoval o vás, pokrytcoch, Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; 7 darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím). 8 Opustili ste prikázanie Božie a pridŕžate sa podania ľudského. 9 Potom im povedal: Pekne-krásne rušíte prikázanie Božie, aby ste zachovávali svoje podanie. 10 Veď Mojžiš povedal: Cti si otca a matku! a: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí umrieť. 11 Ale vy hovoríte: Keby niekto povedal otcovi alebo matke: Čo by som ti bol povinný dávať, je korban, totiž dar (sľúbený Bohu), 12 vtedy už nedovolíte, aby urobil niečo pre otca alebo matku. 13 Takto rušíte slovo Božie svojím podaním, ktoré ďalej podávate; a mnoho tomu podobné robíte. 14 Nato znovu povolal k sebe zástup a hovoril: Čujte ma všetci a rozumejte! 15 Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 16 Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.

„Cti si otca a matku svoju…“ Dodržiavať toto prikázanie znamená preukazovať úctu a poslušnosť rodičom i starým rodičom, ktorých máme milovať a pomáhať im. To všetko z vďaky, že nás vychovávali v láske, harmónii a kresťanskej viere. Celkom jednoduché a jasné. Lenže – čo človek nevymyslí, aby nemusel… Farizeji zaviedli „korban“ (z hebr. slova qor-ban), čo v preklade znamená obeť alebo dar zasvätený Bohu. Dobre vymyslené – farizeji totiž obchádzali zákon tým, že majetok zasvätili chrámu, a tak im neostalo dostatok financií na zabezpečenie rodičov. Nedali, iba zasvätili… Dnes má tento korban novú, zmenenú podobu. Mám iné povinnosti, nemám čas na rodičov. Novú podobu sme dali aj 4. prikázaniu, ktoré v ponímaní dnešnej doby znie: Cti si najprv majetok, peniaze, prestíž a postavenie. A tak sa zbavujeme zodpovednosti voči tým, ktorým by sme mali prejavovať svoju úctu a lásku. Nedodržiavanie prikázania ospravedlňujeme nedostatkom času, pracovnou preťaženosťou, či rýchlym životným tempom. Všimnime si: Boh je len jeden, a predsa si nájde čas na každého. A hovorí nám: Skús to aj ty, dnes aj zajtra a uvidíš, že všetko sa zmení na dobré. Ja budem s tebou – neboj sa, že to nezvládneš.
Modlitba: Odpusť, Bože, že máme svoje náboženské podania, ktorými učičíkame svedomie, ale stratíme čas, alebo prostriedky na to hlavné. Na vieru činnú skrze lásku. Prosíme, oživuj naše srdcia, nech bijú pre Teba a blížnych. Amen.
Pieseň:
ES 557
Autor: Alenka Gombašanová

Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte. Zachariáš 7,10
Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. 1.Korinťanom 1,28

Lukáš 12,42–48 :: Modlíme sa za: Soľ (Šz)