Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2020

Marek 3,13-19
13 Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu. 14 Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s Ním, poslal ich kázať 15 a dal im moc vyháňať démonov.
16  Toto sú dvanásti, ktorých si ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, 17 Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov, týmto dal meno Boanerges, to je Synovia hromu, 18 ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeus, Šimon Kanaánsky, 19 Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil.

Posiela nás so Svojím Slovom porážať moc tmy. Pán Ježiš Svojich učeníkov poveril skutočne veľkou úlohou – ísť kázať a porážať démonov. Od tých čias sa v tomto nezmenilo nič: rovnakú úlohu máme dnes aj my – ísť s Jeho Slovom a porážať moc tmy. Veď tam, kde je svetlo, nie je tma a my sme svetlom sveta (Mt 5,14)! Lenže tu povieme, že nie každý vie mocne kázať, nie každý môže ísť medzi ľudí s Jeho Slovom a už vôbec nedokážeme vo svojej ľudskej slabosti bojovať s veľkými silami temnoty a tohto sveta. Nie, my to naozaj nedokážeme. No ani Ten, kto to dokázal, nie všade pochodil so Svojím Slovom (J 3,12 a inde), ba ani sa všade neukázal ako silný Pán, ale skôr ako pokorný služobník, ba aj so strachom (L 22,44). Napriek týmto „nedostatkom“ Pán Ježiš dokázal zmeniť celý svet – Svojím Slovom pravdy a víťazstvom nad diablom. Do rovnakého boja sme spolu s dvanástimi učeníkmi v začiatkoch cirkvi poslaní dnes aj my. Nesieme Jeho pravdu –či už slovom, alebo príkladom života – a Jeho svetlom porážame vládu tmy.
Modlitba: Milý náš Pane, v našich slabostiach sa dokonáva Tvoja sila. Kladieme ich – tie naše slabosti – v pokore k Tvojím nohám a Ty si ich mocne použi na obnovu tohto sveta aj cez naše životy!
Pieseň: ES 39
Autor: Ľubo Beňo

Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva; nauč ma Svoje ustanovenia! Žalmy 119,64
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. 2.Timotejovi 3,16

Efežanom 1,3-10 :: Modlíme sa za: Gbelce (Dn)