Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.2.2020

2. Nedeľa po Deviatniku. Sexagesima
Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebrejom 3,15

Lukáš 8,4-15
4 A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve: 5 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. 6 Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. 7 Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. 8 A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! 9 Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo. 10 A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli. 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. 12 To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 13 To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú. 14 Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú. 15 Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.

Slovo Božie a my. „Nepriatelia“, ktorí zrno pozobali, boli vtáci. Tí predstavujú diabla. Slnko, ktoré na zrno pražilo, bolo pokušenie a trápenie. Tŕnie, ktoré ho udusilo, bolo bohatstvo a zvody sveta. No štyrikrát čítame, že niektoré zrná padli na zem, čo znamená, že všetky štyri skupiny počuli Božie Slovo. – – Niektorí ľudia Slovo Božie hneď odmietnu, takže nimi ani neprenikne. Sú to ľudia uzatvorení vo svojom myšlienkovom svete a ich srdce je zatvrdilé. Iní Slovo Božie prijímajú len povrchne. Zo začiatku sa ním nadchýnajú, ale semeno v nich nikdy nezapustí korene, pretože pod ich pôdou je skala, tvrdé srdce. Keď sa o nich oprú ostré slnečné pršteky, ich duchovný život vyschne. Reakcia ďalších je zmiešaná. Síce Slovo Božie prijímajú, ale prijímajú aj veľké množstvo iných veci. Nedokážu rozpoznávať, čo je zo sveta a čo od Pána Boha. Nakoniec ich duchovný život udusí tŕnie v podobe bohatstva. Sú aj takí, ktorí Slovo Božie prijímajú celým srdcom. Považujú ho za svoju životnú prioritu. A ono prináša ovocie. – – Ľudská duša sa bez Božieho Slova stáva mŕtvou. Takže, nedajme si ukradnúť zo srdca to, čo z nás robí ľudí s ľudskou tvárou – Slovo Božie! Prijímajme ho denne z Biblie, z modlitby a ono určite prinesie úrodu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoje slovo, ktoré je také vzácne. Je to Slovo večného života. Odpusť, že niekedy dovolíme zvodom, aby nás od neho odlákali. Veď nás Tvojím Duchom a daj pochopenie Tvojho Slova. A to nielen rozumom, ale aj srdcom. Pomáhaj nám tiež konať podľa neho. Amen.
Pieseň: ES 279
Autor: Jaroslav Jurko

Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu! Žalmy 4,2
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Matúš 5,4

Hebrejom 4,12-13 :: Žalmy 128 :: Ezechiel 2,1-5(6-7)8-10; 3,1-3 :: Modlíme sa za: Evanjelickú školu pre hluchoslepé deti v Červenici