Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.3.2020

Marek 11,27-33
27 Prišli zase do Jeruzalema, a keď sa prechádzal po chráme, pristúpili k Nemu veľkňazi, zákonníci a starší 28 a povedali Mu: Akou mocou to robíš? Alebo kto Ti dal moc, aby si to robil?
29 Ježiš im odpovedal: Opýtam sa vás na niečo, odpovedzte mi; potom vám aj ja poviem, akou mocou to robím. 30 Bol Jánov krst z neba, a či od ľudí? Odpovedzte mi! 31 A uvažovali medzi sebou takto: Ak povieme, že z neba, odpovie: Prečo ste mu teda neuverili? 32 Ale povedať, že od ľudí, báli sa ľudu, lebo všetci pokladali Jána za skutočného proroka. 33 Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme! Riekol im Ježiš: Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím.

Priznaj sa k svojej viere v Boha! Farizeji a zákonníci nemali radi Pána Ježiša, najmä preto, že im povedal otvorene to, čo si iní o nich len šepkali. Pre vysoko postavených ľudí vie byť pravda veľmi nepríjemná. Povedať na verejnom zasadnutí alebo rovno do televízie, čo si myslíme o predstaviteľoch štátu alebo cirkvi, to môže stáť človeka miesto v zamestnaní alebo by sme sa mohli spolu ocitnúť aj na súde. Pán Ježiš to vedel, a preto neodpovedal priamo a bol vo Svojich vyjadreniach opatrný. Vidiac Ježišove divy, museli pochopiť, že Jeho moc je od Boha. Nechceli to však verejne priznať, lebo by museli uznať, že On je Bohom poslaný Mesiáš. Preto hľadali spôsob, ako Ho „legálne“ odstrániť. Ježiš však poznal ich zmýšľanie. Najsmutnejšie na tomto texte je však to, že človek, ktorý pochopí evanjelium, je natoľko pyšný, že nechce prijať Ježiša do svojho srdca, lebo by Mu musel podriadiť svoj život. To by predsa narušilo jeho zaužívané spôsoby a pred ľuďmi by vyzeral ako slaboch, ktorý sa nevie sám hýbať. Modlime sa, aby sa sklonili pred Hospodinom všetci tí, ktorí aj dnes hovoria: „Ten hore to urobil“ alebo „tam hore musí niekto existovať“. A potom budú aj tí, ktorí sú v popredí verejného života, príkladom pre všetkých.
Modlitba: Bože, odpusť, že síce chápeme evanjelium, ale málo odovzdávame život Ježišovi. Posilňuj našu vieru, aby sme konali, čo sa Ti páči a mohol si svet meniť podľa Tvojho dobrého plánu. Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Štefan Gabčan

K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. Žalmy 57,3
Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Marek 13,13

Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) :: Modlíme sa za: Košice (Ko)