Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.4.2020

1.Korinťanom 15,20-28
20 Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. 21 Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; 22 ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. 23 Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi, 24 a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc. 25 Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. 26 Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť; 27 veď všetko Jemu poddal pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je poddané, je jasné, že všetko okrem Toho, ktorý Jemu všetko poddal. 28 A keď Jemu všetko bude poddané, vtedy aj sám Syn poddá sa Tomu, ktorý Jemu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom.

Algoritmus zmŕtvychvstania („pekne po poriadku“). Záhradkárčenie oddávna patrí k obľúbeným spôsobom relaxácie. V súčasnej uponáhľanej dobe v ňom čoraz viac ľudí nachádza „zastavenie“. Záhradkár sníva o krásnej, sviežej a zelenej záhrade. Prvotiny plodov (prvé plody) bývajú radosťou, ale neraz aj dôvodom na prehodnotenie „sejby, či starostlivosti o zasiate“. Apoštol Pavel v našom texte píše, že „Kristus bol vzkriesený – prvotina z umretých“. Nejde tu len o časový údaj, ale apoštol chce zdôrazniť, že ide o „základ a garanciu vzkriesenia ostatných ľudí“. Pripomína, že skrze Adama vstúpila do sveta smrť, no skrze Krista sa otvára možnosť „opäť dôjsť života“ (doslova byť oživený). Dôležitý je však „algoritmus zmŕtvychvstania“. Najprv Kristus, a potom „Jeho verní“. Kedy to bude? Pavel píše, že parúziou (Druhým Príchodom Krista) nastane koniec (telos), kedy budú vzkriesení „tí, čo Mu patria“. V súvislosti s koncom pripomína dve skutočnosti: porážku všetkých protibožských síl a odovzdanie Kristovej kráľovskej moci Bohu. Je to úžasná vízia! Ako s týmito skutočnosťami naložíme? Ako vyplníme čas medzi Kristovým a naším zmŕtvychvstaním? Pavel nám dáva „jednoduchý“ návod: „Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte, čo je hore“ (Kol 3,1). Ako sa to dá zvládnuť? Jedine z moci Vzkrieseného…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nakoniec bude všetko zlo porazené. Odpusť naše hriechy. Veď nás k úprimnému pokániu a obráteniu, nech neostaneme medzi zlými, keď prídeš konať nápravu. Veď nás, aby sme pomohli aj druhým ku spáse. Amen.
Pieseň: ES 128
Autor: Matej Oráč

Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní! Izaiáš 5,21
My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. 1.Korinťanom 2,12

Ján 21,1-14 :: Modlíme sa za: Liptovský Trnovec (Lo)