Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.5.2020

1.Timotejovi 3,14-16
14 Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti, 15 aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy. 16 Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.

Tajomstvo zbožnosti. Pavol tu jasne hovorí o autorite Písma. Aj nás toto Slovo vyzýva, aby sme autoritu Písma o nasledovaní Pána Ježiša Krista napĺňali dennodenným posväcovaním sa. Keď svoj život konfrontujeme s Písmom a žijeme v pravde, je to veľkým tajomstvom pobožnosti – oslavy Boha a Jeho diela v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pre každého platí toto poverenie: mať zodpovednosť za miestny zbor – cirkev, aby bol Pán Ježiš Kristus vyvýšený ako Spasiteľ a Pán. Pavol nerozvádza falošné učenia, ktoré prichádzali, ale stavia ich do svetla Božieho Slova, kde sa v moci Ducha Svätého ukáže pravda. Pravda, ktorá vyslobodzuje z pút hriechu a uvádza do života večnosti a lásky. Do života, ktorý svedčí o plnosti zákona. „On, ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom“, teda aj nám. Veríš tomu? Aká dlhá je cesta viery? Len taká dlhá, ako vzdialenosť z mozgu človeka, kde si ukladáme počuté Božie Slovo, do vlastného srdca, ktorým uveríme. Márnotratný syn vykročil z cesty poblúdenia na cestu viery – pokory, že bude nádenníkom u otca. Stal sa znova milovaným synom. Je to výzva aj pre nás, aby sme zápasili v našich rodinách, zboroch a cirkvi za čistotu evanjelia. Prijmime ju!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si prišiel na tento svet, aby si urobil všetko potrebné pre pokorenie smrti a hriechu. Ďakujeme, že nás voláš k Sebe, aby si nás mohol preniesť do neba. Odpusť, keď sa držíme iných vecí, a zanedbávame spásu. Amen.
Pieseň: ES 495
Autor: Dušan Valko

Nebesá sa rozplynú ako dym a zem sa rozpadne ako odev. Podobne pomrú jej obyvatelia. Moja spása však bude trvať naveky. Izaiáš 51,6
Ježiš hovorí: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Lukáš 21,33

Ján 6,(60-62)63-69 :: Modlíme sa za: Nandraž (Ge)