Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.8.2020

10. nedeľa po Svätej Trojici
Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Žalmy 33,12

Rimanom 11,25-32
25 Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. 26 A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba; 27 a to bude moja zmluva s nimi, keď im snímem hriechy. 28 Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní – pre otcov. 29 Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. 30 Ako ste totiž vy kedysi neposlúchali Boha, a teraz dostalo sa vám milosrdenstva pre ich neposlušnosť, 31 tak aj oni teraz neuposlúchli, aby pre milosrdenstvo, ktoré sa vám stalo, aj im dostalo sa teraz milosrdenstva. 32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Pre všetkých. Pavel spoločenstvu cirkvi v Ríme píše o niečom, čo bolo pre nich tajomstvom a čo v nich vyvolávalo otázky, na ktoré chceli poznať odpoveď. Oznamuje im, že to, čo bolo skryté, čo v nich vzbudzuje otázky, čo im bolo nejasné a bolo možno dôvodom vzájomných nedorozumení, teraz Boh odhaľuje a aj im je dané poznať a pochopiť – a síce Boží zámer. Boh odhaľuje Svoj zámer zjednotiť všetkých v Kristovi. Odhaľuje Svoj plán, podľa ktorého aj Židov, aj pohanov po nejakej dobe ich neposlušnosti vovedie do Svojho kráľovstva. Pavel povzbudzuje svojich čitateľov a zároveň upozorňuje na to, aby ich vzájomné vzťahy neboli zamerané iba na seba: „Nebuďte múdri sami pre seba“, lebo Boží cieľ je teraz jasný : Boh chce všetkých zahrnúť do Svojej milosti. Poznanie pohanov, že aj im sa dostalo cti zúčastniť sa na Božom pláne milosti a spásy, by ich malo naplniť pokorou a nie povýšenosťou. Všetci totiž – pohania aj židia – budú spasení na rovnakom základe, a to vierou v milosť v Ježišovi Kristovi.
Modlitba: Ďakujeme Ti, láskavý nebeský Otče, za Tvoje uistenie, že Tvojou vôľou je zahrnúť aj nás do Tvojej milosti v Tvojom Synovi a našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.
Pieseň: ES 328
Autor: Pavel Kollár

Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Žalmy 136,23
Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Hebrejom 13,3

Marek 12,28-34 :: Žalmy 142 :: Modlíme sa za: Vysokoškolské Biblické Hnutie