Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.1.2020

Marek 3,20-30
20 Potom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zástup, takže si nestačili ani chleba zajesť. 21 Keď to počuli Jeho príbuzní, vyšli Ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu. 22 Ale zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov. 23 Zavolal si ich vtedy a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana? 24 Veď keby sa kráľovstvo rozdvojilo, to kráľovstvo nemôže obstáť; 25 a keby sa dom rozdvojil proti sebe, ten dom nebude môcť obstáť. 26 Keď aj satan povstane proti sebe samému a rozdvojí sa, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného; len potom vylúpi mu dom. 28 Vpravde, hovorím vám, že všetky hriechy, aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia; 29 kto by sa však rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia naveky, ale bude vinný večným hriechom. 30 (Povedal im to preto), lebo hovorili: Má nečistého ducha!

Vyháňanie démonov, satan a rúhanie sa Duchu Svätému. Háklivé témy! Najprv: Ako je to so Satanom a démonmi? Mnohí neveria v ich existenciu a Satan ich v tom utvrdzuje, aby sa ani nebránili jeho ľstivým útokom, a tak si ich ľahšie zotročil. Ako je to s nami? Niekedy si myslíme, že keď mu dáme pokoj, nechá na pokoji aj on nás. Opak je však pravdou – chce nás stále ochromovať a ničiť, lebo sme Boží. Nedá sa prehliadnuť, že Pán Ježiš popri kázaní aj uzdravoval a vyháňal démonov (Mk 1,34.39). Zaujímavé je, že to spájal – kázal a z chorých vyháňal démonov a posadnutých uzdravoval (Mt 17,18; Lk 6,18b). Poveril k tomu aj Svojich učeníkov. (Mk 3,14-15; 6,7) a oni aj išli a robili to (Mk 6,12-13). Pokračovali v tom aj po zoslaní Ducha Svätého (Sk 5,16; 8,7), aj napr. farár J.C.Blumhardt v 19. storočí (viď jeho životopis z ViViTu). Ak Ježiša chceme nasledovať, tak túto oblasť nemôžeme ignorovať. Veď máme v našom okolí dosť takto trápených. Máme k tomu oficiálny dokument (www.ecav.sk/?p=Aktual/stanoviska-k-etike/oslobodenie_od_zlych_sil). Ježiš nás ale vážne varuje (Mt 12,43-45; Lk 11,24-26), že po vyhnaní démonov musí ten človek úprimne pozvať Ježiša, aby On zaujal ich miesto, inak je to potom s ním oveľa horšie, než bolo predtým. – – Hovoriť o Duchu Svätom, že On je od Zlého, je iste neodpustiteľným rúhaním.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás upozorňuješ na nečistých duchov. A hlavne ďakujeme, že máš aj moc nad nimi. Prosíme, konaj aj cez nás túto službu. Chráň nás aj druhých pred démonmi a nedopusť, aby sme sa rúhali Duchu Svätému. Amen.
Pieseň: ES 641
Autor: Miki Lipták

Mojžiš a Áron odišli k faraónovi a povedali mu: Toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! 2.Mojžišova 10,3
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Matúš 10,16

Kološanom 2,1-7 :: Modlíme sa za: Gelnica (Ko)