Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.10.2020

Jeremiáš 16,1-13
1 Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Nežeň sa a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste. 3 Lebo takto vraví Hospodin o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine: 4 Pomrú na smrteľné choroby; nebudú ich oplakávať, ani pochovávať; hnojom budú na povrchu rolí; skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri. 5 Lebo takto vraví Hospodin: Nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj – znie výrok Hospodinov – milosť i milosrdenstvo. 6 Pomrú veľkí i malí v tejto krajine; nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich. 7 Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvym, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. 8 Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil. 9 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty. 10 Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi, nášmu Bohu? 11 vtedy im povedz: Pretože vaši otcovia opustili mňa – znie výrok Hospodinov – a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im; mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. 12 Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali. 13 Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť.

Boží pokoj odňatý. Jeremiáš sa stáva živým symbolom Božieho posolstva. Čoskoro v Jeruzaleme nastane najstrašnejší hlad a vraždenie. To nie je vhodný čas ani miesto na založenie rodiny. V každej rodine bude prítomná smrť, ktorú spôsobí sám Hospodin. Božia trpezlivosť s neposlušným národom sa končí a odníma im Svoj pokoj a Svoju lásku. Aký je život bez Božieho pokoja a milosti? Pre veriaceho človeka sú to strašné slová Koľkokrát sme boli od Boha tak ďaleko, že sme nepočuli Jeho volanie a robili sme si podľa svojej vôle?! Áno, aj nám sa môže stať, že Boh povie „Dosť som bol k tebe zhovievavý!“. Bojme sa toho a čiňme pokánie, lebo je strašné žiť bez Božieho pokoja! Dnešný svet je v mnohom podobný dobe, v ktorej žil prorok. Ľud vo svojej zatvrdilosti srdca nepočuje Boží hlas, chodí si po svojich cestách, rozhoduje sa podľa vlastného rozumu a darí sa aj modloslužbe. Nie je to nič neobvyklé, že aj v cirkvi a medzi kresťanmi môžeme pozorovať nenávisť, závisť, neodpustenie a život založený na mamone. Každý z nás by sa mal zamyslieť nad svojím životom, činiť pokánie a nechať Hospodina, aby sa dotkol našich zatvrdnutých sŕdc. Len vtedy budeme znovu počuť Jeho volanie a Jeho milosť nás bude sprevádzať po všetky dni nášho života.
Modlitba: Bože, odpusť našu tvrdosť. Odpusť, že málo vnímame Tvoju lásku, ktorá nás vedie k ľuďom, čo potrebujú pomoc od nás, či od Teba. Posilňuj nás na vnútornom človeku, aby sme spory a sebectvo nahradili láskou a pokojom. Amen.
Pieseň: ES 573
Autor: Július Lalik

Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 5.Mojžišova 10,12
Buďte uskutočňovateľmi Slova, nielen poslucháčmi. Jakubov 1,22

Matúš 5,17-24 :: Modlíme sa za: Vrútky (Tu)