Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.2.2020

1.Korinťanom 9,19-23
19 Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. 20 Židom som bol Žid, aby som Židov získal; tým, čo sú pod zákonom, (bol som aj ja) akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom; 21 tým, čo sú bez zákona, (bol som) akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona; 22 slabým bol som slabý, aby som slabých získal; všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. 23 A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.

To všetko robím pre evanjelium, aby som aspoň niektorých priviedol k spaseniu. Pavol vo svojej apoštolskej autorite napomína zbor v Korinte. Niektorým sa to nepáči a na oplátku posudzujú Pavla. Vzniklo napätie. Apoštol je rozrušený a vysvetľuje svoje motívy konania. V predchádzajúcom odseku poznamenáva: „…len aby sme neprekážali evanjeliu Kristovmu.“ V tomto odseku vysvetľuje: „…to všetko robím pre evanjelium“. To je hlavný motív jeho konania. To je jeho priorita. „Aby som čím viacerých získal.“ Snaží sa zasiahnuť čo najširší okruh ľudí evanjeliom, aj keď vie, že získa len niektorých. Nevzdáva svoj zápas. Snaží sa vžiť do myslenia ľudí. Židom Žid, pohanom pohan. Skúma, čo nimi hýbe, nadväzuje s nimi vzťah a v kresťanskej slobode, viazaný iba zákonom Kristovej lásky, snaží sa ich získať pre Ježiša Krista. Jeho skúsenosti a zásady misie sú platné dodnes.
Modlitba: Odpusť, Bože, že Evanjelium niekedy rušíme predpismi, ktoré sme si vymysleli. Daj, aby sme jasne chápali Kristovu obeť a odpustenie, aby sme v ňom žili a šírili zvesť o ňom. Amen.
Pieseň: ES 496
Autor: Ján Meňky

Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Žalmy 22,28
Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. 1.Timotejovi 2,4

5.Mojžišova 32,44-47 :: Modlíme sa za: Hybe (Lo)