Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.3.2020

Marek 12,1-12
1 Potom začal im hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. 2 V čas (oberačky) poslal k vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov (podiel) z úrody vinice. 3 Oni ho však chytili, zbili a pustili naprázdno. 4 Nato poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zneuctili ho. 5 Zase poslal iného, ale toho zabili. A mnohých iných (poslal); z tých niektorých zbili, iných zase zabili. 6 Mal ešte jediného milovaného syna; napokon toho poslal k nim a myslel si: Syna môjho budú sa ostýchať. 7 Ale vinohradníci si povedali: Toto je dedič, poďte, zabime ho, a naše bude dedičstvo. 8 Chytili ho teda, zabili a vyhodili z vinice. 9 Čo urobí pán vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu prenajme iným. 10 Či ste nečítali Písmo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným; 11 Pán to urobil, a je to divné v našich očiach. 12 I hľadeli Ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo. Preto opustiac Ho, odišli.

Nájomník, či služobník? Dobrý vinohradník má so svojím vinohradom veľa práce. Rýľuje, strihá, viaže, zavlažuje a čaká, že sa za svoju námahu dočká úrody. Človek z prečítaného podobenstva si tiež založil vinicu a prenajal ju nájomníkom v dobrej viere, že sa o ňu dobre postarajú. Oni však Pánových sluhov z vinice vyhodili a Jeho Syna – dediča – zabili. Keď Pán Ježiš hovoril toto podobenstvo, farizeji rýchlo pochopili, že hovorí o nich. Preto im bola Ježišova otázka, „čo urobí pán vinice s takýmito neužitočnými sluhami“, veľmi nepríjemná. Takouto „vinicou“ je každý cirkevný zbor. „Vinohradníkmi“ sú rozliční pracovníci v zboroch a “majiteľom vinice“ je sám Boh. Z hĺbky srdca dnes ďakujme Pánu Bohu za Jeho lásku a milosť, že nás, nehodných, nechá pracovať na Jeho vinici. Napriek našim nedostatkom a zlyhaniam. Vďaka Mu za to, že hoci my sme neverní, Boh zostáva verný. Milý priateľu! Cirkevný zbor i celá cirkev je vizitkou našich modlitieb. Pamätajme na to a vrúcne sa modlime! Pán Boh má pripravené Svoje požehnanie pre rodiny, zbory i pre celú cirkev. Na ťahu sme však my. Dokážme sa s Božou pomocou ako služobníci, ktorí sú verní.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš málo staráme o duchovné ovocie, ktoré by sme mali spoločne pestovať v Cirkvi. Prosíme Ťa, veď nás Svojím Duchom, nech sme Ti dobrými nájomníkmi, ktorí prinášajú osoh. Hlavne záchranu a pomoc pre ľudí. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Terézia Gabčanová

Hospodinove výroky napomínajú aj tvojho služobníka. Žalmy 19,12
Radšej sa cvič v zbožnosti. 1.Timotejovi 4,7

Jób 7,11-21 :: Modlíme sa za: Košice – Terasa (Ko)