Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.9.2020

2.Korinťanom 5,11-21
11 Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí; ale Boh nás pozná; dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. 12 Tým sa vám zase neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália navonok, a nie v srdci. 13 Lebo ak sme boli bez zmyslov, (bolo to) pre Boha; ak sme rozumní, sme pre vás. 14 Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli; 15 a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. 16 Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme. 17 Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 18 A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, 19 že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. 20 Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.

Nové stvorenia, žijúce novým životom. Keď vidíme na javisku známeho herca v rytierskom brnení, vyzerá celkom inak, než ako ho poznáme zo všedného života. A predsa je to ten istý človek! Zmenil si len šaty, prirobil fúzy, nalíčil si tvár, ale pod tým všetkým zostal ten istý: rovnako nepríjemný, rovnako ješitný, rovnako lakomý. Biblický text však hovorí o prostriedku, ktorý z človeka urobí úplne novú bytosť – nové stvorenie. Staré veci sa pominú, keď sa človek ocitne v Kristovi Ježišovi. Inde apoštol Pavel vyzýva, aby sme si obliekli „Pána Ježiša Krista“ (R 13,14). Toto „oblečenie“ má zázračnú moc. Mení človeka i vo vnútri. Je to tak, ako keď sa železná pilinka dostane do magnetického poľa. Sama sa premení na magnet. Získa vlastnosti, ktoré predtým nemala. Byť v Kristovi znamená byť novým stvorením. Znamená to byť v kráľovstve Božom už na tejto zemi a zostať tam, kde On pôsobí a meniť prostredie, v ktorom sa nachádzame.
Modlitba: Darca pokoja, prosíme za všetkých, ktorým sme zostali dlžní odpustenie. Dovoľ nám, aby sme sa spoločne radovali z toho, že sa o nás už rozhodlo a našu cestu vymedzilo tvoje odpustenie a zmierenie. Amen.
Pieseň: ES 457
Autor: Jozef Vereščák

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham! Izaiáš 41,13
Ale keď Peter videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho. Matúš 14,30-31

1.Kronická 29,9-18 :: Modlíme sa za: Terany (Ho)